Ниигэм 15 jun 2020 859

​​Буряадай дэбисхэртэ бууһан хүнүүд заатагүй 14 хоногто гэрһээ гарангүй байха гэһэн тогтоол болюулагдаа

Коронавирусна инфекциин талаар байдал хинаха, шалгаха уласай штабай шиидхэбэреэр, Буряадай дэбисхэртэ бууһан хүнүүд заатагүй 14 хоногто гэрһээ гарангүй байха гэһэн тогтоол болюулагдаа. Эдэ хубилалтанууд Буряад Уласай Толгойлогшын «COVID-19 шэнэ инфекциин дэлгэрхэ, һүжэрхэ талаар онсо ушаралта байдалһаа Буряад Уласай ажаһуугшад болон дэбисхэр хамгаалха нэмэлтэ хэмжээнүүд тухай» гэһэн зарлигта абтанхай.

Ерэһэн тухайгаа эрхэтэд Буряад Уластахи Роспотребхиналтын анкетэ дүүргэжэ, хаанаһаа ерэһэн, хаана бүридхэлдэ абтаһан, хаана ажаһуудаг тухайга заатагүй бэшэхэ болоно. Табадахиһаа арбадахи хоног болотор тэдэниие COVID-19 үбшэндэ шалгаха юм.

Албан хэрэгэй ёһоор, (тэрэ тоодо, сэрэгэй албанаар) ерэгшэд Буряад Уласай элүүрые хамгаалгын яаманай (3012)37-95-32, 112 гэһэн «халуун утаһаар» дуулгаха ёһотой.

Тиихэдэ ханяаха, халуурха, амилжа ядаха ушарай тохёолдобол, эмнэлгын эмхи хүрэнгүй, эмшэдые заатагүй гэртээ дуудаха шухала. Албанай хэрэгээр ерэһэн хүнүүдые угтажа абаха эмхи Буряад Уластахи Роспотребнадзорто дуулгаха болоно.

Шэнэ зарлигай ёһоор, Буряад Уласта букмекернүүдэй пунктнууд нээгдээ. Тэдэнэр санитарна-эпидемиологическа эрилтэнүүдые заатагүй сахиха ёһотой. 

Гэрэл зураг pixabay.com