Ниигэм 27 apr 2020 772

​​Оло дахин хэрэглэхэ маскануудые Улаан-Үдын авиационно техникумдэ бүтээбэ

Органическа шэлhээ Иннополис конструкцида үндэhэлэн, 3D-принтер дээрэ техникумэй мэргэжэлтэд үйлэдбэрилбэ.

- Органическа шэлhээ бүтээгдэhэн эмнэлгын маскануудые бэеэ аршалха бусад хэрэгсэлнүүдтэй хамта хэрэглэгдэхэ. Тиимэhээ экран-масканууд коронавирусна үбшэнhөө hэргылхэ нэмэлтэ хэрэгсэл болоно, - гэжэ авиационно техникумэй захирал Александр Налетов хэлэбэ.

15 масканууд авиационно заводой захилаар бүтээгдээ гээд тэмдэглэлтэй. Мүнөө заводто масканууд туршалга гарана. Ажаджаа үдэр бүри олон зонтой харилсадаг хүнүүд эдэ маскануудые хэрэглэхэ аргатай.

Эмнэлгын заншалта маскануудта ороходоо, шэнэ бүтээлнүүдээр хүнүүд ганса ама, хамараа бүглэхэ бэшэ, харин нюдэ, нюураа аршалха юм. Эдэ масканууд хүнгэн, тиимэhээ зүүгээд ябахада, зохид.

Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг