Ниигэм 27 may 2021 202

​Хизаарлаһан хэмжээнүүд Буряад Уласта август болотор абтаба

© фото: pixabay.com

Коронавирус үбшэнэй һүжэржэ, дэлгэрхэгүйн талаар уласай штабай шиидхэбэреэр Буряад Уласта июль һарын дүүрэтэр хизаарлаһан хэмжээнүүд һунаагдаба. Энэ хубилалта тухай Буряад Уласай Толгойлогшын зарлигта оруулагдаа.

Хроническа үбшэтэй болон тарилга абаагүй 65-һаа дээшэ наһатай  гурим сахиха. Олоной газараар ябахадаа, хоорондоо 1,5 метрэй зай баримталжа, ама хамараа хаагаад ябаха эрилтэ сахигдаха ёһотой. Тиихэдэ сэнгүүлгын, соёлой, тамирай, гэгээрүүлгын олоной хабаадалгатай хэмжээ ябуулганууд үнгэргэгдэхэгүй. Энэ хизаарлалта аяншалагшадые угтаха талаар ажал ябуулдаг олзын хэрээг эрхилэгшэдтэ хабаатаай бэшэ. Тиигэбэшье тэдэнэр COVID-19 үбшэнэй дэлгэрхэгүй талаар бүхы эрилтэнүүдые сахиха юм. Соёлой эмхинүүд, театрнууд, хүүгэдэй наадаха талмайнууд, тамирай нааданууд 50% харагшадтай хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэхэ.

Фото: pixabay.com