Зурхай 22 apr 2024 954

Буряад-монгол зурхай апрелиин 22- hoo 28 болотор

© фото: Анна Огородник

Апрелиин 22, гарагай 2, буряад-монгол литээр 14

14-дэ хотодо хэрэг бүтээхэдэ, адуу мал худалдахада урагшатай. Үрэһэ тарихагүй. 
Амгалан тайбанай, малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада; гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн. 
«Сэрэгэй» үүдэн нээгдэнэ: сэрэг хүдэлгэхэгүй, заргалдахагүй. 
Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ зүгүүд руу һайн. 
Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ, урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр. 
Үһэеэ абхуулхада – баялигта. 

Апрелиин 23, гарагай 3, буряад-монгол литээр 15
Абида бурханай дүйсэн үдэр. 
15-да үрэһэ тарихада, гэр барихада болон арьбажуулгын бүхы үйлэнүүдтэ һайн. Наһа барагшые хүдөөлхэгүй, бэри буулгахагүй, нүүхэгүй. 
Амгалан тайбанай, баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һайн үдэр. 
«Түрэлнүүдэй» үүдэн нээгдэнэ: айлшадые урихагүй. 
Энэ үдэр харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бэшэ тээшэ зүглэхэдэ гэмгүй. 
Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй. 
Үһэеэ абхуулхада – үлзытэй, гэбэшье һүнэһэн толгойдо оршоно. 

Апрелиин 24, гарагай 4, буряад-монгол литээр 16
16-да эд бараа худалдахада, андал¬дахада, нүхэ малтахада һайн; аянда мордохогүй, хэрүүл ама татахагүй, заргалдахагүй. 
Амгалан тайбанай, адуу мориной хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн. 
«Хэрэмэй» үүдэн нээгдэнэ: гэрэй һуури татахагүй, гэр байра заһабарилхагүй, зөөлгэхэгүй. 
Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу. 
Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог. 
Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ. 

Апрелиин 25, гарагай 5, буряад-монгол литээр 17
17-до аралжаа наймаа ябуулхада, барилга хэхэдэ, наһа барагшые хүдөөлхэдэ һайн. 
Амгалан тайбанай, илангаяа хүүгэдэй даллага абахада; тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн. 
«Бэриин» үүдэн нээгдэнэ: бэриин хэрэгүүдые бүтээхэгүй. 
Энэ үдэр харгыда гарахада, баруун зүг руу муу; бэшэ зүгүүд руу һайн. 
Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо. 
Үһэеэ абхуулхада – нюдэн бүрэлзэхэ, зүһэ шарай муудаха. 

Апрелиин 26, гарагай 6, буряад-монгол литээр 18
18-да айраг тараг бэрихэдэ һайн. Холын замда мордохогүй, хүүр залахагүй. 
Амгалан тайбанай, хониной хэшэг даллага абахада һайн. 
«Үхээриин» үүдэн нээгдэнэ: наһа барагшые хүдөөлхэгүй. 
Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу. 
Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй. 
Үһэеэ абхуулхада – гарзада. 

Апрелиин 27, гарагай 7, буряад-монгол литээр 19
19-дэ харгыда ябахада һайн; бэри буулгахагүй, үхэр мал худалдахагүй, хүүр залахагүй. 
Амгалан тайбанай, ургаса таряанай даллага абахада; бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн. 
«Үхэлэй» үүдэн нээгдэнэ: наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй. 
Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ тээшэ зүглэхэдэ һайн. 
Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха хэрэгтэй. 
Үһэеэ абхуулхада – Бурхан багшын һургаал дэлгэрхэ. 

Апрелиин 28, гарагай 1, буряад-монгол литээр 19 (дабхарлаба)
19-дэ замда ябахада һайн. Бэри буулгахагүй, хүүр залахагүй, адуу мал худалдахагүй, хүдөөлхэгүй. 
Энэ үдэр амгалан тайбанай, эдеэ унданай, баялигай, адуу малай хэшэг даллага абахада һайн. 
«Үхэлэй» үүдэн нээгдэнэ: наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй. 
Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу; бэшэ зүгүүд руу гэмгүй. 
Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн гараг. 
Үһэеэ абхуулхада – Бурхан багшын һургаал дэлгэрхэ. 

Зурхай Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна Огородник