Ниигэм 18 apr 2024 641

Бэрхэ вожатанууд болохобди

Бидэ, багшанарай колледжын 3-дахи курсын оюутад – Екатерина Пархаева, Эржена Аюшеева, «Мэргэжэлтэд» гэhэн чемпионадта хабаадажа, шангай 2-дохи hуурида гарабабди. Бидэниие hоригшо багша Лилия Михайловна Докичева шатануудтамнай туhалаа, ехэ дэмжэлтэ үзүүлээ.

© фото: авторай гэрэл зураг

Колледж доторнай 43 компетенци гэдэг шэглэлнүүдэй юһөөрнь мүрысөөн эмхидхэгдээ. Бидэ «Вожатануудай ажаябуулга» гэhэн талмайда урилдаабди. Түрүүшын үдэр мүрысөөнэй нээлтэ болоо, удаань 2 модулёор даабаринуудые дүүргээбди. Тэндэ түсэблэхэ, гүйсэдхэхэ шадабаринуудаа гэр­шэлхэ хэрэгтэй байгаа. Үхибүүдэй зохёохы бэлиг хүгжөөхэ наада- нуудые хамтадаа бүлэгөөрөө хүдэлхэ хэмжээ ябуулгануудые hанаабди. Хоёрдохи үдэртэнь отрядуудтай ажаллаха гурим бэл­дээбди: нэрэнүүдые, уряа, дуу hанаабди. Үглөөнһөө үдэшэ орой болотор үдэрөө түсэблөөбди. Вожатын хөөрөө бэлдэхэ даабари байгаа. Гурбадахи үдэрынь танилсажа, харилсажа hураха арга­нуудтай хүдэлөөбди, шэнэ наадануудые зохёогообди. Катя бидэ хоёр энэ мүрысөөндэ шадаха, мэдэхэеэ харуулжа, бусад оюутадай дүршэл халан абаабди. Хамта хүдэлхэдэ, урматай, гоё байба. Кол­леджын тамирай факультедтэ hурадаг Антон Цыренжапов болон эхин ангиин багша болохо Диана Корелова тус мүрысөөндэ түрүү hуури эзэлжэ, Буряад ороноо Россиин мүрысөөндэ түлөөлхэ бо­лоо. Майн хуушаар тус урилдаан Оренбург хотодо үнгэрхэ. Ма­най хойно эхин ангиин факультедэй Дарья Егорова Анастасия Ломаева хоёр шангай гурбадахи hуури эзэлээ. Иимэ урилдаан­да хабаадаһандаа, би ехэ баяртайб. Юуб гэхэдэ, олон хүбүүд ба­сагадтай танилсажа харилсааб, туһатай шадабаринуудта һурааб. Хаанашье вожатаар ядамаггүй хүдэлхэ болооб. Досоогоо зоригни бүхэжөө. Хүхюутэй, урагшаа һанаатай улад зонтой ябахада, хүнгэн зохид, сээжэ уужам болоно гэжэ ойлгооб.

Автор: Эржена АЮШЕЕВА

Фото: авторай гэрэл зураг