Ниигэм 22 apr 2024 729

Жаргал дүүрэн жаран дүрбэн жэл

«Үүрээр бодожо, шара улаахан сайнгаа дээжые орон нютагтаа үргэжэ, шэнэ үдэрөө эхилдэгбди», - гээд, багшын ажалай ветеран Сэсэг Дармаевна Дармаева хөөрөөгөө эхилнэ. Залитай залуу наһандаа тэрэ Александр Балданович Санжиевтай хуби заяагаа ниилүүлжэ, мүнөө болотор эбтэй эетэй, бэе бэедээ дулааханаар хандажа, баяр гашуудалаа хубаалдажа, амар амгалан ажаһууна. Хабарай арюухан эдэ үдэрнүүдтэ Александр Балданович Сэсэг Дармаевна хоёр гэр бүлэ болоһоор, 64 жэл болобо.

© фото: Гэр бүлын архивһаа

Наһанайнгаа амаралтада үнинэй гараһаншье һаа, эдэ хоёрнай эдэбхи үүсхэл ехэтэйнүүд. Түрэл Бэшүүрэйнгээ, Ивалгын­гаа аймагуудай, Улаан-Үдэ хотынгоо, бүхыдөө Бу­ряад Уласайнгаа хэмжээ ябуулгануудта хабаада­даг. Тиихэдэ нютаг оронойнгоо түүхэ, домогуудта зорюулагдаһан номуудые хоюулан бэшэдэг.

«Александр Балданович Сэсэг Дармаевна хоёр гурбан үхибүүдээ эрхим бэрхээр хүмүүжүүлжэ, ажабайдалай дардам харгы замда гаргаһан юм. Гурбуулан аба эжынгээ жэшээгээр багшын мэргэжэлтэйнүүд. Хоёр басагадынь багшын эрдэмэй кандидадууд, хүбүүниинь транспортна колледжын захиралай орлогшоор амжалтатай һайн хүдэлнэ. Үндэр наһатан мүнөө 6 аша зээнэртэй, 11 гушанартай юм.

Энэ олон жэлэй хугасаада алтан наранай мандан гарахые хамта угтажа, халуухан сайгаа хоюулан ууха үедөө һониноо хөөрэлдэжэ байха гээшэ - энэ наһанай жаргал.

- Бата бэхи гэр бүлэ байгуулха хэрэг - хоёр хүнэй хамтын оролдолго. Эреэнтэй, маряантай ажабайдалда элдэбын юумэн болодог. Олон жэл соо сугтаа ажаһуужа байхадаа, бэе бэеынгээ һайн, муу талануудые тон һайн мэдэхэ болоно ха юмши. Тиимэһээ һайнаа үргөөд, муугаа дараад ябаха хэрэгтэй. Гэр бүлэдөө эбтэй байдал тогтоохо шуха­ла, - гээд, Сэсэг Дармаевна тэмдэглэнэ.

Ямаршье хүндэ хүндэтэйгөөр хандагты гэжэ үндэр наһатай эжы үри бэенэртээ заадаг. Хүниие хүндэлхэ гээшэмнай эгээл сэнтэй. Иимэ һургаалтайгаар Сэсэг Дармаевнае өөрынь гэртэ­хин хүмүүжүүлһэн юм. Тэрэ үеын сагта аба эжынь үхибүүдтээ эрдэм ном үгэхэ гэжэ ехэ оролдогшо һэн.

Мүнөө Александр Балданович Сэсэг Дарма­евна хоёр Буряад оронойнгоо ниислэл Улаан- Үдэ хотодо ан-бун ажаһууна. Наһаараа багшаар хүдэлһэн хадаа хоюулан хамаг хэрэгүүдээ түсэблэжэ һуранхайнууд.

- Эртэ үглөөгүүр бодожо, ерэһэн шэнэ үдэртөө ямар хэрэгүүдые бүтээхэбибди гэжэ саарһан дээрэ хуу бэшээд байдагбди. Үхибүүдэймнай, аша зээнэ­рэймнай, гушанараймнай, бүхы түрэл гаралаймнай, үетэн нүхэдэймнай түрэһэн үдэрнүүд календарь дээрэ тэмдэглэгдээтэй. Нэгэшье хүнэй түрэһэн үдэр алдангүй амаршалдагбди. Хоюулан дуугаа дуулаха дуратайбди, - гээд, 87 наһатай эжы хөөрэнэ.

Хэдэн үе үхибүүдтэ эрдэм ном зааһан хүндэтэ багшанарай гүрэн түрын зүгһөө хүртэһэн шагнал хайранууд олон. Харин эгээл ехэ шагналынь – эрхим бэрхэ һурагшадынь.

Хүндэтэ Александр Балданович, Сэсэг Дарма­евна дуулим һайхан нютагтаа элүүр энхэ, омог дорюунууд, олон жэлдэ үхибүүдэйнгээ, аша гуша­нарайнгаа, түрэл гаралайнгаа, нютагаархидайн­гаа хажууда һургаалаа заажа, баярлажа, үреэлээ хэлэжэ, бурхантай буянтай, амгалан байдалтай ажаһуугыт даа!

Автор: Дарья ЦЫДЫПОВА

Фото: Гэр бүлын архивһаа