Ниигэм 24 apr 2024 699

Ариг сэбэрэй түлөө

Улаан-Үдэ хотые бог шоройһоо сэбэрлэлгын хэмжээ ябуулга үнгэргэгдэбэ. Сэсэрлигүүдые, гэрнүүдэй оршон тойронхиие, гудамжануудые сэбэрлэлгэдэ эмхи зургаануудай түлөөлэгшэд, хотын ажаһуугшад гараба. Субботнигто Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов хабаадаа.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

одо кабинет соо һуужа байнхаар, сэбэр агаарта гаража, ажал хэхэдэ, зохид байна. Булта субботнигто хабаадажа, хотоёо сэбэр, гоё болгоё гэжэ бүхы ажаһуугшадта хандаха байнаб. Ми­нии һанахада, бог шорой хуряалгада жэлһээ жэлдэ бүри олон зон орол­соно. Манай эрхэтэд ехэ эдэбхитэй. ТОС-ой гэшүүд саг үргэлжэ газар дэ­бисхэрээ болбосон түхэлтэй болго­жо байдаг, - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглэбэ.

Һануулхада, апрелиин 1-һээ апре­лиин 30 болотор Улаан-Үдэдэ бог шоройһоо сэбэрлэлгын заншалта габшагай һара үнгэргэгдэнэ.

- Үбэлэй дүүрэхэдэ, заншал­та ёһоороо хотоёо бог шоройһоо сүлөөлдэгбди. Ажаһуугшад олоороо энэ хэмжээ ябуулгада хабаададаг, энэнь һайшаалтай. Эмхи зургаануудай жэлһээ жэлдэ сэбэрлэдэг газарнуудай хажуугаар гэрнүүдэй, гаражуудай оршон тойронхиие бог шоройһоо сүлөөлхэ хэрэгтэй. Хото­ёо хамтын хүсөөр сэбэрлэе. Бидэ ехэ дуратайгаар энэ хэмжээ ябуулгада хабааданабди, - гэжэ уласай ниис­лэлдэ ажаһуугша Евгения Морозова хэлэбэ.

Автор: Янжима ДАРМАЕВА

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа