Агшан зуура

Агуу Илалтын 75 жэлэй ойдо

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай дүлэтэ жэлнүүд сагай ошохо бүри холодоошье һаа, тэрэ үеын хүшэрые бэе дээрээ үзэһэн зоной, үри һадаһадайнь зүрхэ сэдьхэлдэ хэтэдээ үлэнхэй

Ниигэм 28 may