Ниигэм 28 apr 2020 1962

​Агуу Илалтын сэрэгшэд

Буряад-Монголой АССР-эй Мухар-Шэбэр аймагай Суулга нютагһаа фронт мордоһон сэрэгшэ Цыбикжап Гомбоевич Гомбоев Бранденбургска бүхөөгэй дэргэдэ. Берлин, 1945 оной майн 10

Мухар-Шэбэр аймагай зунай найрнуудта буряад барилдаагаар оло дахин абарга болоһон Гомбо Нимаев дайнай үедэ 103-дахи гвардиин стрелково дивизиин тагнуулшан байһан юм. Дайсанай 7 «хэлэ» бариһан. Улаан Одоной, III шатын Алдар Солын орденуудаар, «Шэн зоригой түлөө» медаляар шагнагдаһан. 1944 ондо Брест хото сүлөөлхэ үедөө алдалан унаа.

Тугдум Бальжиров (1902 – 1942). 1942 ондо һураггүй үгы болоһон. Һүүлшынгээ бэшэг Ленинград шадарһаа эльгээһэн юм.

Бато Бадмаевич Бадмаев (1928-1985). 1942 ондо Галтай нютагһаа дайнда мордоһон. Стрелково дивизидэ миномётчигоор дайлалдаа, 1943 ондо хүндөөр шархатаа. «Германиие илаһанай түлөө» медаляар шагнагдаһан.

Даши Жигмитович Жигмитов дайшалхы командиртаяа

Жигмит Цыреновагай ори ганса хүбүүн Даши Жигмитович 1942 ондо Суулга һууринһаа дайнда ошоһон юм. Моридые ашаһан эшелониие фронт абаашалсаад, маршал Рокоссовскиин ударидадаг 2-дохи Белорусска фронт эльгээгдээ бэлэй. Танкда эсэргүүсэлгын үхэр буугай артиллерист Даши Жигмитов ходо түрүү зэргэдэ дайлалдадаг байһан. Нүхэд сэрэгшэдынь тэрэниие “Душа” гэжэ хүндэлэн нэрлэдэг байгаа. Нэгэ байлдаанай үедэ Даши Жигмитов өөрөө бүтүүгээр гэмэлтэһэн аад, Түнхэн тоонтотой нютагайнгаа хүбүүе – Даба Сундуновые үхэлһөө абарһан юм. Эрэлхэг сэрэгшэ Кёнигсберг хото сүлөөлэлсөө, Чехословакиие фашистнуудһаа сэбэрлээ, Берлин эзэлээ. Олон орден болон медальнуудаар шагнагданхай.

Даши Жигмитович Жигмитов наһанайнгаа нүхэр Лыгжима Батомункуевна Гуроракшееватай болон Люба басагантаяа

Даша-Дондок Батомункуев (1921 – 1942) – Уссурийскын ябаган сэрэгэй училищи дүүргэһэн Улаан Армиин офицер. 1942 оной хабар Баруун-Хойто фронт эльгээгдэһэн. Стрелково ротын командир 1942 оной декабрь һарада Ленинград хамгаалха үедөө Невскэ пятачок дээрэ баатарай үхэлөөр алдалан унаа.

Жамсо Тумунович Тумунов (1916-1955) Прага хотодо. Илалтын үдэр, 1945 оной майн 9

Хирург эмшэн Долгор Арданеевна Цыденова дайшалхы нүхэр басагантаяа. 1941 оной ноябриин 1

Ботарун 1942 ондо Москва шадар алдалан унаа.

Цырен-Дондок Бимбаевич Бимбаев (1917-1997) 1940 ондо Суулга нютагһаа Улаан Армида сэрэгтэ татагдаһан юм. Зүүн фронтдо японтонтой дайлалдаһан, связист байгаа. «Дайшалхы габьяагай түлөө», «Япониие илаһанай түлөө» медальнуудтай. Дайнай һүүлээр 7 жэл болоод, гэртээ бусаа.

Цырен-Дондок Бимбаевичай дүү хүбүүн Цыден-Еши Бимбаевич(1920-1943). Москва шадар дайлалдаһан. Хүндөөр шархатаад, Калинин хотодо госпитальдо аргалуулжа байхадань, госпиталиинь бомбодуулаа. Түрэлхидтэнь хүбүүнтнай һураггүй үгы болоо гэһэн мэдээн ерэһэн. Зүгөөр һүүлдэ Калинин хотодо хамтын хүүртэ хүдөөлүүлһэн тухайнь эли болоһон юм.

Цырен-Дондок Бимбаевичай аха Цыбан Бимбаевич (1915-1944). Байлдаанда хүндөөр шархатаад, гэртээ таяг туланхай бусаһан. 1944 ондо шархануудһаа боложо, наһа дүүрээ.

Автор: Аркадий БАТОМУНКУЕВАЙ түсэл