Ниигэм 28 may 2020 1376

​Агуу Илалтын 75 жэлэй ойдо

Дүлэтэ жэлнүүдэй баатарнуудай нэгэн Матвей Андриянович Жаркой, 1983 он

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай дүлэтэ жэлнүүд сагай ошохо бүри холодоошье һаа, тэрэ үеын хүшэрые бэе дээрээ үзэһэн зоной, үри һадаһадайнь зүрхэ сэдьхэлдэ хэтэдээ үлэнхэй. Захаамин аймагай һууринуудһаа 108 хүн фронт мордоһон байна. Тэдэнэй 40-иинь амиды бусажа ерээ: 15 сэрэгшэ – Зэмхэ руу, 17 – Модонкуль, 8 - Хуурай Сахир. Олонхинь хүндөөр шархатаһан, эрэмдэг болоһон, бэе соогоо һомо болон түгдэрхэйтэй байгаа. 68 сэрэгшэ Эхэ оронойнгоо түлөө ами наһаяа үгэжэ, дайн байлдаануудай газар дээрэ үлөө.


Манай ветеранууд, 1980 он

Баатар габьяатнай, эрэлхэг хабатнай бидэнэй зүрхэндэ мүнхэрхэ

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай ветеранууд хүүгэдэй сэсэрлигтэ айлшалха үедөө. 1985 оной майн 9

Хүшөөдэ баглаа сэсэгүүдые табина, 1984 он

Хүдөө ажахын үйлэдбэриин габьяата хүтэлбэрилэгшэдэй нэгэн, дайнай ветеран, Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай 1 шатын орденоор шагнагдаhан, Ленинэй орденто Гомбо Гармаевич Цыдыповтэ парткомой секретарь Владимир Ширапович Сосоров бэлэг барюулна, 1982 он

1979 оной майн 9-эй үдэр . Нютагай ветеранууд хүшөөгэй дэргэдэ зогсонод

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай ветеранууд. 1981 оной майн 9-дэ буулгагдаhан гэрэл зураг

Дүтэлүүр нютагай ветеранууд. 1983 оной майн 9-эй уулзалга

Цыбик Будаевич Доржиев дайнай ветерануудые амаршална, 1982 он

Агуу Илалтые шэрээлсэhэн ветерануудта - Алдар соло!

Соёлма ДАМБАЕВА, Дүтэлүүрэй сомоной библиотекарь 

Номой сангай жасын гэрэл зурагууд

Автор: Аркадий БАТОМУНКУЕВАЙ түсэл