Общество 10 апр 2020 3922

​Эсэгэ ороноо хамгаалhан эрэлхэг баатар хүбүүднай

Шоймпол Санжиевич Цыреторов – Загарай аймагай Асагад һууринай Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда хабаадагшадһаа мүнөө ори гансаараа мэндэ үлөөд байһан аха захатан (1925 оной), Эсэгын дайнай орденой кавалер.

Сандак Галсанович Хайдапов 1917 ондо түрэһэн. 1941 ондо дайнда мордоод, 1942 ондо һураггүй үгы болоһон.

Аха дүү Галдановууд - Цыретор Раднаевай бүлэнэр. Хоюулаа фронт мордоһон. Бальжинима Галданов (1921 оной) - 340-дэхи стрелково дивизиин лейтенант, 1943 оной январиин 31- дэ Курска можын Старо-Оскольско районой Бор-Малявинка һууринда алдалан унаа.

Мори унаһаниинь – Дашанима Галданов ахань (1917 оной). 1941 ондо дайнда мордоо, 274-дэхи стрелково дивизиин бүридэлдэ дайлалдаа. 1943 оной августын 2-то Смоленскэ можын Ярцевска районой Климушково һууринда наһа бараа. Хоёр хүбүүтэй байһан, тэдэнь хоюулаа дайнһаа бусаагүй.

Хайбзан Гатыпович Намдыков (1909 оной). 1941 ондо дайнда ошоод. 1942 оной мартын 1-дэ Смоленскэ можын Юхновско районой Малая Каменка һууринда алдалан унаа. Энэ гэрэл зураг 1940 ондо буулгагдаһан.

Дамба Галданович Сономдоржиев (1924 оной) - младша сержант, 1944 оной июниин 12-то Эстониин Вески хотодо наһа бараа.

Ванчин Жамсаранов (1923-1998) дайшалхы нүхэртэеэ. 1944 оной августын 22-то Румынида абхуулһан гэрэл зураг.

Асагадай хүбүүд дайнай урда. Зогсоно - Хайбзан Намдыков. Һууна: зүүн гарһаа - Жамьян Цоктоев, баруун гарһаа - Дамдин Эрдынеев. Булта дайнһаа бусаагүй.

Еши-Жалсан Цыремпилович Сондуев (1910 оной). 1944 ондо һураггүй үгы болоһон. Энэ гэрэл зураг дайнай урда буулгагдаһан.

Асагадай дайнай ветеранууд. 162 хүн фронт мордоһон. 85-иинь алдалан унаа, 57- иинь дайнһаа бусаа. 20 сэрэгшые бэдэрэлгын ажал ябуулагдана. Энэ гэрэл зураг 1964 он багаар буулгагдаһан. 1-дэхи зэргэдэ зүүн гарһаа: Г.Д. Дондуков, Б.С. Цырендашиев, Ц.П. Цыремпилов, М.Д. Гармаев; 2-дохи зэргэдэ зүүн гарһаа: Ч.О. Доржиев, В.Х. Галданов, Д.О. Цыденов, М-Д.Ц. Дондуков, дундань - Ж.Ц. Нимаев; 3-дахи зэргэдэ зүүн гарһаа: Т.М. Чимитов, Г.М. Арьяев, Ц.Г.Сультимов, Ц.Б. Дабадагбаев, Ц.Ц. Зоригтуев, Б.Ц. Цыденжапов, Д.О Даржаев.

Намдак Раднаевич Раднаев (1909 оной) 1941 ондо дайнда мордоһон, 1-дэхи гвардиин морин сэрэгэй дивизиин бүридэлдэ дайлалдаа. 1942 оной январиин 26-да Смоленскэ можын Мосальска районой Мосальск хотын госпитальдо хүндэ шархануудһаа наһа дүүрээ.

Лодой-Самбу Цыренович Раднаев (1914 оной) - дайнай ветеран, Зүүн фронтдо дайлалдаһан, дайнай һүүлдэ мэдээжэ эмшэ лама байһан.

Ганжитма Жалсанова гэрэл зурагуудые дурадхаа

Автор: Аркадий БАТОМУНКУЕВАЙ түсэл