Ниигэм 21 may 2020 1467

​Агуу Илалтын сэрэгшэд

Дмитрий Васильевич Зурбанов 1913 ондо Эрхүү можын Алайр аймагай Алайр һууринда түрэһэн юм. 1941 ондо сэрэгтэ татагдаа. Черемховскын сэрэгэй комиссариадай дансануудай ёһоор, АлмаАта хотодо бүрилдүүлэгдэһэн 39-дэхи стрелково бригадын бүридэлдэ дайлалдаа. Москвагай харюугай добтолгодо хабаадаһан. Урда фронтын агаарһаа хамгаалалтын 7-дохи корпусой химическэ хамгаалгын 39-дэхи амяараа батальондо, 3-дахи Украинска фронтын 83-дахи стрелково полкдо Эхэ ороноо хамгаалаа. 1945 оной намар сэрэгһээ табигдаа.

Евгения Васильевна Хинданова (Зурбанова) баһа Алайрай. 1942 оной декабрь һарада Эрхүү можын Голуметскэ аймагай сэрэгэй комиссариадһаа һайн дураараа сэрэгэй албанда мордоһон юм. Агаар адаглалгын, дуулгалгын болон хэлхеэ холбооной сэрэгүүдтэ (ВНОС) 55- дахи сэрэгэй частьда, Агаарһаа хамгаалалтын Үбэр Байгалай бүһэлүүрэй 3-дахи бригадын 55-дахи батальондо алба гараа. Дайнай һүүлээр дээдэ партийна Һургуули дүүргэһэн.

Гвардиин рядовой Дамбижалсан Гэдэнович Дамдинов

Жамбал Цыренович Дармаев 1915 ондо МухарШэбэр аймагай Сухын Булаг газарта малшанай гэр бүлэдэ түрэһэн. 1937 ондо сэрэгэй албанда татагдаад, ахамад сержантын зэргэдэ алба хаагаа. 1939 оной эхиндэ Япон гүрэнэй Монгол орондо добтолхо һэдэлгэ гаргахадань, Халхын голой байлдаануудта хабаадаһан. “Шэн зоригой түлөө» медаляар болон Эсэгын дайнай II шатын орденоор шагнагдаа юм.

1945 ондо Улаан-Үдэдэ эмшэлэлгын 4500 һуури, 1345 хүдэлмэрилэгшэд тоологдодог һэн. Сэрэгшэдые аргалха хэрэгтэ дээдэ гарай мэргэжэлтэд, тэрэ тоодо эмшэлэлгын эрдэмэй кандидат Э.Р.Раднаев хабаадуулагдажа, эвакогоспиталиин ахамад эмшэнхирургаар томилогдоһон. Гадна дайнай урда жэлнүүдтэ Эрхүү можын больницын ахамад эмшэн байһан В.Н.Ильков, бэлигтэй эмшэд Б.Б.Батуев, Н.П.Бец, В.К.Белоусов, Е.М.Никифорова, М.И.Звонарев, В.Л.Казаринов болон бусад хүдэлөө. Сэрэгэй эмшэд нилээд ехэ ажал хэһэн, богонихон болзор соо дайнай үеын эмшэлэлгын бэрхэшээлнүүдые гаталжа шадаа.

Зандра Дашипилович Бадмаев - Мухар-Шэбэр аймагай Суулга һууринай һүүлшын ветеран, нёдондо наһа дүүрээ. Зандра Дашипилович 1927 ондо түрэһэн, 1945 оной майн 8-да сэрэгтэ татагдаад, 408-дахи артиллерийскэ дивизиондо телефонистаар алба хээ. 1946 ондо 43769-дэхи сэрэгэй частьда радиотелеграфистаар эльгээгдээ, Японтой дайнда хабаадаһан, “Япониие илаһанай түлөө” медаляар шагнагдаһан.

Вадим Михайлович Южаков (1926-1993) Зүүн фронтдо дайлалдаа. Эсэгын дайнай II шатын орденоор, «Шэн зоригой түлөө”, “Япониие илаһанай түлөө” медальнуудаар шагнагдаһан.

2-дохи һургуулиин багша Е.А.Танская медсестрануудтай. 1943 он

Автор: Аркадий БАТОМУНКУЕВАЙ түсэл