Ниигэм 30 apr 2020 3132

​Агуу Илалтын сэрэгшэд

Ехэ-Сагаан һууринай колхозой түрүүлэгшэ Б.С. Санжиев майор Стрижакта колхознигуудай суглуулһан мүнгөөр бүтээгдэһэн истребитель самолёт дамжуулна. 1944 он.

Цыренжап Батуевич Ширипнимбуев (1918-1978). 1940 ондо Эрхүүгэй дээдэ сэрэгэй авиационнотехническэ училищи дүүргээд, Ленинградай сэрэгэй тойрог Улаан Тугта 19-дэхи полкдо эльгээгдээ һэн. Дайнай эхилхэдэ, техник-лейтенант Ленинградай фронтдо дайлалдаа. “Шэн зоригой түлөө”, “Совет Холын хойто зүгые хамгаалһанай түлөө” медальнуудаар болон бусад дайшалхы шагналнуудаар шагнагдаһан.

Младша сержант Гунгар Банзарович Церемпилов 1910 ондо Мухар-Шэбэр аймагай Суулга һууринда түрэһэн юм. 1941 оной июлиин 22- то дайнда мордоо, 1945 оной майн 2-то Берлинэй Панков тойрогто баатарай үхэлөөр алдалан унаа. Наһанайнь нүхэр Дулма Бимбаева Суулга һууринда ажаһууһан.

Догнит Дондукович Дондуков Суулга һууринда түрэһэн. 1942 оной сентябрь һарада Улаан Армида сэрэгтэ татагдаа. Олон орден болон медальнуудаар, тэрэ тоодо “Шэн зоригой түлөө” хоёр медаляар шагнагдаһан. 1944 ондо пулемёдоор буудагшые усадхаха даабари абаад, дайсанай пулемётчигые һалгаажа, нүхэд сэрэгшэдтээ зам гаргаһан юм. Үшөө нэгэ ушарта аргамжаар часовойе хороогоод, газар гэр соохи дүрбэн немецые хюдаад, нэгэ “хэлэ” асарһан.

Улзыжаргал Шойбонович Дондуков (1923 ондо түрэһэн) дайнай үедэ гвардиин старшина, 35-дахи морин сэрэгэй полкын комсорг байһан. Эхэ ороноо хамгаалгын байлдаануудта гурба дахин шархатаһан. Улаан одоной, 1-дэхи болон 2-дохи шатын Эсэгын дайнай, 3-дахи шатын Алдар солын орденуудаар, “Шэн зоригой түлөө”, “Дайшалхы габьяагай түлөө”, “Москва хамгаалһанай түлөө”, “Варшава сүлөөлһэнэй түлөө”, “Берлин эзэлһэнэй түлөө”, “Мүнгэн одон” медальнуудаар шагнагдаһан.

Бальжин Доржиевич Гындынов (1913-1974). 1941 оной июлиин 24-дэ Мухар-Шэбэрһээ сэрэгтэ татагдаа. 1943 он болотор 185-дахи артиллерийскэ полкын, 1946 оной май болотор 38-дахи механизированнэ полкын бүридэлдэ дайлалдаа. “Япониие илаһанай түлөө” медаляар шагнагдаһан.

1942-дохи эвакогоспиталь, Улаан-Үдэ хото, 1943 он. Дайнай үедэ Улаан Армиин хэдэн сая сэрэгшэд хүндөөр шархатадаг байгаа гэжэ мэдээжэ. Тиин Буряад орондо сэрэгшэдые аргалха госпитальнууд байгуулагдаһан юм.

Дагба Дашиевич Дашиев – 1065-дахи артиллерийскэ полкын буудалгын взводой командир, старшина, Ленинэй орденой кавалер, Улаан Одоной, 2-дохи шатын Эсэгын дайнай орденуудаар шагнагдаһан. Берлин добтолон эзэлэлгэдэ хабаадаһан.

Цырен-Дондок Доржиевич Доржиев 1915 ондо Суулга һууринда түрэһэн. 1937-1939 онуудта Улаан-Үдэ хотодо сэрэгэй алба гараһан. 1942 оной январь һарада младша командна бүридэлэй училищида эльгээгдээд, һуралсалайнгаа һүүлдэ гүрэнэйнгөө зүүн зүгэй хилэ харууһалһан. 1945 оной август һарада 99-дэхи ябаган сэрэгэй дивизиин бүридэлдэ япон милитаристнуудтай дайлалдахаяа ошоһон. “Япониие илаһанай түлөө”, “Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда Илалтын 30 жэл”, “СССР-эй Зэбсэгтэ хүсэнүүдэй 60 жэл” медальнуудаар шагнагдаһан.

Бальжин Доржиевич Гындынов Сурхарбаанай үедэ номо һуршаар харбана. 1947 он.

Автор: Аркадий БАТОМУНКУЕВАЙ түсэл