Ниигэм 8 may 2020 1293

​Агуу Илалтын сэрэгшэд

 Бальжиров Цыбик Норбоевич (1908- 1980) Мухар-Шэбэрэй Суулга һууринда түрэһэн. 

Хашиин приходской һургуулида эхин шатын һуралсал гараһан. Хашиида трактористын курсада һураһан, түрүүшын Фордзон трактораар Суулгаяа ерэһэн. Суулгын Ошон коммуна, Калининай нэрэмжэтэ колхоз, мүн Суулгын совхоздо дайнай урда, хойто жэлнүүдтэ трактористаар, адуушанаар, хонишоноор бүхы наһаараа магтаалтай хүдэлһэн. 1942 ондо Улаан Армида татагдаһан, Шэтын 71-дэхи разъезддэ сэрэгшын һургуули гараад, Москва шадар дайн байлдаануудта ороһон. 1-дэхи Белоруссиин фронтын 115-дахи гвардиин миномётно полктой Берлин хүрэтэр һуурин хотонуудые, гүрэн түрэнүүдые сүлөөлжэ, 1945 оной майн 2-то Рейхстагһаа холо бэшэ Илалтын салюдта хабаадалсаһан. Энэл май һарадаа сэрэгэй полуторка машинаар Эльбэ мүрэн шадархи дайнай газарһаа совет сэрэгшэдые Берлин асаралсаһан. Иигэжэ дайгаа дүүргэжэ, «Шэн зоригой түлөө», «Дайшалхы габьяагай түлөө», «Москвае хамгаалһанай түлөө», «Варшавые сүлөөлһэнэй түлөө», «Берлиниие абаһанай түлөө”, “Германиие илаһанай түлөө” медальнуудтай нютагаа бусаһан түүхэтэй.

1959 он. Зээ хүбүүн Мүнхэ-Жаргалтаяа

1939-1940 он. Һуралсалай жэл. Сагаан-Шулуутайн эхин һургуулиин коллектив. 1940 оной майн 18. Дээрэ 4-дэхи залуу багша Бальжиров Цырен-Дондок Норбоевич.

Бальжиров Цырен-Дондок Норбоевич (1918-07.1942) Мухар-Шэбэрэй аймагай Суулга һууринда түрэһэн. Суулгын 7 жэлэй һургуули дүүргээд, Улаан-Үдын багшанарай училищида һураһан. 1939-1940 оной һуралсалай жэлнүүдтэ Мухар-Шэбэрэй Сагаан-Шулуутайн эхин һургуулида багшалһан. 1940 оной октябрь һарада Улаан Армида сэрэгтэ татагдаһан. Ленинградай фронтдо дайлалдаа. 1942 оной июль һарада «һураггүй үгы болоо» гэһэн мэдээ абтаһан. Иигэжэ Цырен-Дондок Норбоевич 24 наһандаа баатарай үхэлөөр холын дайдада, Ленинград шадар унаһан түүхэтэй. Энэ аюулта, шуһата дайнһаа түрэл нютагаа бусаха хубигүй байгаа.

Улаан-Үдэ. 1939 оной июниин 26. Залуу багшанар. Доро зүүн гарһаа 2-дохи Бальжиров Ц-Д. Н.

Бато-Нима Гатыпович Гомбожапов (1924-2004) Мухар-Шэбэр аймагай Суулга һууринда түрэһэн. Капитан, авиатехник Бато-Нима Гатыпович Зүүн фронтдо 246- дахи дивизиин 356-дахи авиаполкын бүридэлдэ 1942 – 1950 онуудта алба хаагаа. Шагналнуудынь: Эсэгын дайнай 2 шатын орден, “Япониие илалтын түлөө” медаль.

Бальжир Батуевич Ширипнимбуев 1941 оной декабриин 22-һоо 1942 оной ноябриин 27 болотор 5-дахи гвардейскэ мото-стрелково полкын бүридэлдэ ротын замполитругаар дайлалдаа. Смоленскэ шэглэлээр Жуклин, Сорочки һууринуудтахи, Ржевскэ шэглэлээр, Вязьмаһаа Гжданск хүрэтэр байлдаануудта хабаадаа. Хоёр дахин шархатаһан, бүтүүгээр гэмтэһэн. Улаан Одоной, Дайшалхы Улаан тугай, Эсэгын дайнай орденуудаар, “Шэн зоригой түлөө”, “Германиие илалтын түлөө” медальнуудаар шагнагдаһан.

Цыжип Санжиевич Санжиев (1912-1978) 1941 оной июлиин 25- да фронт мордоһон. Ахамад сержант, 62-дохи автомобильна полкын отделениин командир Агуу Илалтые Австрида угтаад, Зүүн фронт Мукден хото эльгээгдэһэн. 1946 оной июниин 8-да сэрэгһээ табигдаа.

Бальжинима Дондокович Дондуков 1919 ондо Суулга һууринда түрэһэн. 374-дэхи стрелково дивизиин 942-дохи артполкын бүридэлдэ тагнуулшанаар дайлалдаа. 1943 оной мартын 23-да хүндэ шархануудһаа боложо наһа бараа. Ленинградска можын Кировскэ районой Назия һууринда хүдөөлүүлэгдэнхэй.

Жамбал Будаевич Цыбикжапов (1923 - 1987) Алас Дурнын 2-дохи фронтын сэрэгэй бүридэлдэ япон булимтарагшадтай дайлалдаа. “Япониие илалтын түлөө” медаляар, Эсэгын дайнай 2 шатын орденоор шагнагданхай.

Автор: Аркадий БАТОМУНКУЕВАЙ түсэл