Ниигэм 7 oct 2021 852

​Баян-гол нютагтаа...

Хориин аймагай Баян-гол һууринай 94 наһатай ажалай ветеран Самбуева Цырен-Дэжид Гармаевна түрэл нютагайнгаа ажаһуугшадые фото-зурагууд дээрэ дурсажа байна.

1957 он. Колхозой ажалшад, гэр бүлэ Сумбонов Лайдаб Санжиева Дагзама хоёр Улаан-Үдэ хотодо үеэлэтэеэ ба аша басагантаяа буулгаһан зураг.

1954 он. Тельнигэй ара гэжэ зунай һаалиин газар. С.М.Кировэй нэрэмжэтэ колхозой һаалишад үхи хүүгэдээрээ ба
түрэлхидөөрөө.

1960 оной хуушаар эртын хабарай хүйтэн нэгэ үдэр аймагай центрэй фотограф эхин һургуулиин хашаа соо колхозой ажалда гэдэргээ сухарингүй хүдэлһэн үндэр наһатай зониие суглуулжа, дүрыень буулгаһан байна. Элүүр энхэ, сарюун зандаа манай урдаһаа сэхэ хаража һуунад.

1947 он. Аймагай центрэй эдэ залуу һайхан басагад арадай дуунуудые дуулахаяа ерэнхэй байна.

1970- аад он. Һууринай шэнэ клуб.

1983 он. Нямын бууса нютагта үбһэ сабшалга дээрэ.

1966-1967 онууд. Зунайнгаа найрта амаржа байнад.

1985 оной майн 9-эй үдэр: Батуева Цыбикмид, Чимитдоржиева Мэдэгма, Базарова Цырма, Мардаева М-Ханда, Жамбалова, Цырен-Дулма, Бадарханова Дыма, Долгорова Ринчин-Ханда.

1988 оной нютагай обоо тахилгада.
Батуева Цыбикмид, Бальжинима, Дабаев Ширап, Бадмаев Нима, Сандаков Бадма-Цырен, Маланов Ринчин-Доржо, Хусаев Очир, Чимитдоржиева Мыдэгма, Жамьян-Дагбаев Цыден-Еши, Жимбиева ЕшинХанда, Дуня Ширабэй, Шойжонимаева Юля, Жаргалма Жымбын, Марина Баянай, Надя Дагбын, Цыремжид-Дуниин эжы, Жибзема
Гармаева, Цыремпил Хусын Очирай, Сампил Хусын Очирай.

P.S. Цырен- Дэжид Гармаевна бүгэдэ зониие, үхи хүүгэдыемартангүй, дуратайгаар тэмдэглэнхэй байна.

Автор: Аркадий БАТОМУНКУЕВАЙ түсэл