Фото/видео 15 apr 2020 2063

​Yнгэрhэн зуун жэлэй агшан зуура

Энэ фото-зураг дээрэ Намсараев Мансаран Солбахаевич. 1914 ондо түрэһэн. Хани нүхэрынь –Бадма-Ханда Санжиевна. 1921 ондо түрэһэн. 1945 он баг аар Порт-Артур, Даляньда (ородоороо Дальний гэжэ газарта) алба хэжэ байха үедөө буулгуулһан фото-зураг. Бадма-Ханда Санжиевна 10 үхибүү түрөөд, хүмүүжүүлһэнэйхиие Эхэ-Герой гэһэн хүндэдэ хүртэһэн габьяатай. 2014 ондо Мансаран Солбохаевич 100 наһанайнгаа ой түрэлхидэйнгөө дулаахан дүхэригтэ тэмдэглээ бэлэй.

Дагбаев Мунко-Даба Шэтэ можын Карымска аймагай хонишон

Боржын скотоимпортын ажалшад Монголой хилэ дээрэ (Соловьевск): Дымбрылов Пурбо (зүүн гарһаа). 

Базар, Ондоон гэжэ нэршэһэн 1939 ондо түрүү хүнүүдэй уряалаар Москва ошожо, ехэ шанда хүртэһэн. Эдэрмэгтэ Ондооной ханааб, бууса, худаг гээд бии юм даа. 1876 оной һэн, 94 наһа хүрэһэн даа. Хоца Намсараев бэшээшэ, Ц.Сампилов зурааша Улаан- Үдэһөө зундаа айлшаар ерэжэ амардаг бэлэй. 

Ононой аймагай Хайлан Пурбуев эгээл ута ургатай.

Буда Нясуевич Цыцыков Дарима Будаева зээтэеэ. 

Чимид Бальшиновна Будаева Хурамхаанда 1886 ондо түрэһэн. Чимид Бальшиновна һонин хүн һэн: хаа-яа элдэбын жэмэсээр тогоо нэрэхэ, тэрээнһээнь өөрөөшье хүртэхэ, гансал “Казбек” тамхи бааюулха. Тиибэшье 86 наһа наһалжа, 1972 оной октябриин 20-до наһа бараа һэн. 

«Жолоогоо шанга барииш, жолоошон!» Лена Тапханаева «ГАЗ-51» автомашина жолоодожо наадана. 1953 он.

Түл абалгын үедэ хонишоной отара дээрэ Дыжид Пурбуева хонишон Оксана басагантаяа.

Базаров Лыкшид Цымпилма нүхэртэеэ Хоридо милицидэ хүдэлжэ байтараа, 1937 оной хамалганаар түрмэдэ орожо, 1938 оной март һарада Хориин баруун тээ буудадаг газарта алуулаа. Нүхэрынь басаган хүбүүн хоёроо үргэжэ, дарханай балташан, комбинадай оёдолшон байгаа даа.

Ерээдүйн эмшэд, багшанар, артистнууд. Хүбүүдэй дунда – Дарима Будаева. Хурамхаанай Хүшэгөөр нютаг, 1961 он. 

Хяагтын хүүгэд балшар наһанайнгаа жаргалтай хаһада. Баруун гарһаа хоёрдохинь – Эржена Будаева, хажуудань – Дарима Будаева. Хяагта, 1964 он. 

Автор: Аркадий БАТОМУНКУЕВАЙ түсэл