Ниигэм 19 jun 2020 707

«Сэдьхэлээрээ үе сагуудаа холбонгоо…»

Ханхай, Ханхажинай (Санхажинай), Бүүбэйн Будын Сандагай уг гарбалнуудай түүхын хуудаhануудhаа

3-дахи гэрэл зураг:  1820-1886 онууд.

Манай элинсэг хулинсаг Ханхай нүхэдөөрөө булагад отогой Пиртан, Ринчин-Доржо, Санжи, Ханхай, Санхажин (Ханхажин) гэгшэд Байгалай урда зүгhөө (мүнөө дээрээ Эрхүү можын Баяндай нютагhаа) зөөжэ ерэhэн түүхэтэй. Тэдэнэр Буряад Уласай Сэлэнгын аймагай Бургастай нютагай хажууда гоё налгай газарта түбхинөө хаш. Ехэ эрдэмтэй, hургуулитай байжа, үгытэй таряашадай үхибүүдтэ хуушан монгол хэлэ заадаг байhан юм гэжэ Һамай хөөрэдэг байгаа.

4-дэхи гэрэл зураг:

 20-дохи зуун жэлэй эхин. Октябриин хубисхал наяржа, тэдэнэй ажабайдал гэнтэ шэрүүнээр хубилжа, баяшуулай зөөри хубаалгын ябадал хаа-хаанагүй эхилээ. Дунда гарай таряашадые кулагууд гэжэ тоолоод, гэр бүлөөрнь хамалганда туугаа юм. Ханхажинов Балдан-Доржи Санжиевич (1897-1933 он) Шэмэд гэжэ нүхэртэеэ, Дамби-Нима (Дмитрий) хүбүүнтэеэ Беломорканалай барилгада хамуулжа, тэрэнэй hүүлээр Красноярск можо хара ажалда ябуулагдаа.

6-дахи гэрэл зураг:

 Балдан-Доржын дүү Санжиева Бүтэд Санхажиновна хүбүүдтэеэ Будажап, Бавасан. Санжиева Бүтэд Санхажиновна (1899-1979 онууд) бага наhанhаа хүндэ хүшэр сагые гаталжа, хадамда гаража, үри хүүгэдээ үргэжэ, хүлыень дүрөөдэ, гарыень ганзагада хүргүүлһэн габьяатай. Будаев Сандак Бубеевич нүхэртэеэ гурбан үхибүүдые хүмүүжүүлээ. Эдэ хоёр бидэнэй зүрхэ сэдьхэлдэ хододоо мүнхэ байха.

Автор: Аркадий БАТОМУНКУЕВАЙ түсэл

Фото: Людмила Будажаповна дурадхаа