Түсэлнүүд

Түхэреэн сагаан Түгнэ

Бүгэдэ арадай сонин «Буряад Үнэнэй» соносхоһон «Минии нютаг» мүрысөөн үргэлжэлһөөр. Энэ удаа Мухар-Шэбэрэй аймагай Түгнэ нютагһаа  Буряадай уран зохёолшодой холбооной гэшүүн Сергей Далаевич Доржиев найруулга эльгээбэ.

Хүндэлэн нютагаа эрьен ерэхэб

«Минии нютаг» мүрысөөндэ Аюрма Чимитовна Бальжинимаева найруулга эльгээбэ. Аюрма Чимитовна 1964 ондо һайхан Тохорюугта нютагта түрэһэн намтартай. Һургуулияа дүргээд, соёлой байшанда хүдэлөө. Yхибүүдые уран  үгын аргада, дунуудта һургадаг бэлиг талаантай хүн. Мүнөө арадай аман зохёолой «Асагад» бүлгэмэй гэшүүн юм.

Домогто нютагаа түүрээнэб

"Хүн бүхэн түрэһэн эжытэй, түрэл хэлэтэй, түрэл арадтай, түрэһэн тоонто нютагтай гээшэ", - иигээд Цырегма Дондокова найруулгаяа эхилнэ. Энэнь "Минии нютаг" мүрысөөндэ дурадхагдажа,  олоной анхаралда табигдаба.

Тугшан - тоонто нютагни

Υбэр Байгалай хизаарай, Агын тойрогой, Дульдаргын аймагай Тугшан нютагай, Агаалай угай, нохой жэлтэй, 6 сагаан мэнгэтэй, 63 наhатай Намсалма Доржипалановагай «Тугшан - тоонто нютагни» гэhэн зураглал танай анхаралда.

Хүрхүүд угай үлгы

Түнхэнэй аймагай Шулуута нютаг тухай найруулга «Минии нютаг» мүрысөөндэ ерэбэ. Хэдэн жэлэй туршада хүгжэжэ, мүнөө сагта амгалан тэнюун түрэл нютагтаа ажаһуудаг тухайгаа ЭЛШЭТЭМЭ Оюун бэшэнэ.

Түншэтэй, тэнюун нютаг лэ

Яруунын аймагай Эгэтын-Адаг нютаг тухай аргагүй гоё найруулга «Минии нютаг» мүрысөөнэй эмхидхэлэй хороондо ерээ. Багшын ажалай ветеран Г.Б. Цыренжапова сэдьхэлэйнгээ мүрнүүдые саарһан дээрэ тодорхойлбо. Тэрэнииень танай анхаралда табихамнай.

Нютагаймни магтаал

"Минии нютаг" мүрысөөндэ Баргажан аймагай Очир Нурбаев түрэл нютагаа түүрээһэн магтаал олоной һонорто дурадхана

Ниигэм 5 nov

Агаарыншье ондоохон гэжэ бодохош

     «Минии нютаг» мүрысөөндэ Хэжэнгын аймагай ажаһуугшад ехэ эдэбхитэйгээр хабаадалсажа байһаниинь һайшаалтай. Энэ үдэр үшөө нэгэ найруулга ерэжэ, олоной анхаралда дурадхагдана.    

Гурбан ехэ Ярууна

"Би, Эрдынеева Норжима Бадмаевна, мянга юhэн зуун таби нэгэн ондо түрэhэн хүнби. Энэ газарта тэнжэhэн, хүлөө  шоройдоhон нютаг хүн бүхэндэ дулааханаар hанагдадаг, сэдьхэл зүрхэ хүдэлгэжэ байдаг. Минии тоонто нютаг - Ярууна болоно", - гээд манай редакцида ерэhэн бэшэг эхилнэ Саашань уншая.

Арюун хангал үнэрөөр анхилhан

         Олон жэлдэ Хэжэнгын аймагта  түбхинэһэн Эльвира Банзаракцаева тоонто нютагаа дурсан, һанан ябадаг. Түрэл Бургалтайгаа дахин дахин дурдажа, «Минии нютаг» мүрысөөндэ найруулга эльгээбэ.

Үлгы нютаг - Хэжэнгэ

«Түрэл хэлэн, түрэhэн дайда хоёроо хаанашье яба – мартахагүйш…», гэhэн мүрнүүд нээрээшье хүн бүхэндэ таарадаг. Иимэ үгэнүүдээр «Минии нютаг» мүрысөөндэ Валентина Баторовна Намсараевагай эльгээһэн  найруулга эхилнэ

Yлзытэмниш даа…

     Яруунын аймагай Yлзытэ нютаг тухай найруулга "Минии нютаг" мүрысѳѳндэ хүрэжэ ерээ. Нарай балшар наhанhаань нютагтаяа нягта холбоотой Ринчин-Доржо Санданов тоонто тухайгаа уян гоёор бэшэнэ.

Аршаан булагаар бурьялжа байдаг нютагни

Сайн байна! Минии нэрэ  Сэсэгма Содномдоржиевна Михайлова. Хэжэнгын «Сэсэг» сэсэрлигтэ бэеын тамир сахилгын инструктораар ажалладагби.  «Минии нютаг» гэhэн мүрысѳѳндэ ѳѳрынгѳѳ түрүүшын туршалга эльгээбэб, - гээд бэшэг эхилнэ. Саашань уншая.  

Ая гангын орон

Зэдын аймагай Цагаатай нютагта ажаhуудаг Марина Гомбожаповна Цыренжапова «Минии нютаг» мүрысѳѳндэ найруулгаяа дурадхаба.

Үшөө харуулха