Ниигэм 3 jun 2021 815

​Хэн түрүүшын бэ?   

© фото: rock-cafe.net

ТАБАСАРАН ХЭЛЭН

Хэн түрүүшын бэ?             Шамиль КАЗИЕВ

Үглөөгүүр эжынь Назирые

Магазин ошохыень гуйба,

- Нүхэдтэйгөө уулзаха ёһотойб,

Фарида ошог лэ, – гэбэ Назир.

Һургуули эхилбэ. Назир

Нэгэдэхи класста оробо.

Нэгэтэ залхуураад ошонгүй, Налайжа хэбтэбэ орондоо.

- Яагаабши? Үбдөө гүш гэхэдэ,  

- Яагаашьегүйб, – гэбэ һанаа амар,  

- Орондом Фарида ошог лэ,  

Үнинэй хүсэлтэй ха юм.

Ород хэлэндэ Марина Ахмедова-Колюбакина оршуулаа

Тооложо һуранабди                 Абдулмеджид КУРБАНОВ

Нэгэ, хоёр, гурба –

Тооложо һуранаб,

Дүрбэ, табада хүрэбэб,

Дам саашань дамжабаб.

Харыш даа, намайе:

Нэгэ хэлэтэйб,

Нэгэ аматайб, нэгэ хамартайб,

Хоёр хүлтэйб, хоёр гартайб,

Хоёр нюдэтэйб, хоёр шэхэтэйб

– Тон юрын лэ, тоолоходо.

Гурбамнай ямар бэ –

Нэгэ хурган дээрээ

Үшөө хоёрые нэмээ һаа,

Гурба болохол!

Ород хэлэндэ Талия Шарафиева оршуулаа

Һүниин онтохон                  Рагим РАХМАН

Шэдитэ һайхан үзэгдэл –

Сагаан саһан бударба,

Хүгшэн эжы ашатайгаа

Хүнжэлдөө хоюулан оробо.

“Ашахамни, унта даа,

Аятай хүгжэм шагнана гүш?

Саһан дуугаа дуулана –

Шэбэнэн зохид дуулгана.

Огторгойн мэндэ асарна,

Орон дэлхэйе хушана,

Хабар хойноһоом ерэхэ гээд,

Хабатайгаар мэдүүлнэ”.

Ашань амтатайхан нойртоо

Арюухан хабартай уулзана,

Шубуудай дуулахые шагнана,

Ургын һалбархые харана.

Ород хэлэндэ Валентина Коркина оршуулаа

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА​

Фото: rock-cafe.net