Соёл уралиг 26 may 2021 464

​Дээрэлхүү Коко ба Бап-Бап   

© фото: pixabay.com

ОСЕТИН ХЭЛЭН

Дээрэлхүү Коко ба Бап-Бап                    Изет АСТЕМИРОВА

Коко эрэ тахяа бултанда өөдэрхэдэг байба. Толгойгоо хинсайлгаад, улаан залаагаа хэлтылгэд гээд алхалхадаа, гансашье тахяануудые бэшэ, поршоонходые һүрдөөдэг байба. Поршоонход айхадаа, һүүлхэнүүдээ һалгануулдаг һэн.

Теэд һайн зантай, хүгшэн Бап-Бап нугаһанда эгээл ехээр ородог һэн. Гэрэй эзэн эхэнэрэй орооһо тараажа үгэхэдэнь, Бап-Бапда хүртэшэнэ аа гү гэжэ адагладаг, намнадаг байба.

Нэгэтэ Бап-Бап томо улаан хорхой оложорхибо. Коко тэрэнииень саг дары буляан абаба.

- Коко, хомхой хобдогши. Түргэн эди. Үгы һаа, тахяануудтай хубаалдаха болохош, - гэхэдэнь, Коко яараад хахашаба.

Коко уурлаад, Бап-Бапые намнаба. Бап-Бап гол тээшэ гүйжэ, уһа руу орошобо. Эрэ тахяа уурайнгаа ехэдэ баһал уһа руу орошобо.

Ямараар хашхараа, арбаганаа гэжэ һананат.

Талаан боложо, дүтүүр үхибүүд наадажа байһанаа тэрэниие барижа, эрье дээрэ гаргаба.

Шал нойтон юумэн, толгойгоо гунхуулаад, гэр тээшээ һалирба. Тахяанууд, үсэгэлдэрэй гараһан дальбараанууд хүрэтэрөө булта шоглон энеэлдэбэ.

Коко уһа саһаар няатагаажа, огто дээрэлхэхэеэ болёо һэн.

Ород хэлэндэ Калерия Бойцова оршуулаа

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА бэлдэбэ

Фото: pixabay.com