Соёл уралиг 24 may 2021 984

​Минии хүбүүн     

© фото: pixabay.com

НОГАЙ ХЭЛЭН

Минии хүбүүн             Анвар-Бек КУЛТАЕВ

Минии хүбүүн хэлэнэ:

- Эртын хабараар газар хахалаад,

Эгээл томо хоолос ургуулхаб.

- Азатай яба, хүбүүмни!

Минии хүбүүн хэлэнэ:

- Аяншалгаар ябаад ерэхэдэм,

Абамни намаяа угтахаш.

- Азатай яба, хүбүүмни!

Минии хүбүүн хэлэнэ:

- Ододто хүрэтэр ниидэхэб,

Огторгойн сэсэг эжыдээ асархаб.

- Азатай яба, хүбүүмни!

Ород хэлэндэ Леонид Яхнин оршуулаа

Садака –хэшэг              Куруптурсун МАМБЕТОВ

Үхибүүднай элүүр,

Эжы, аба баяртай.

 Энхэ жаргажа ябахынь

Үгэгты хэшэгһээ.

Урилдаанай үедэ

Хүлэгһөө бү унаг,

Уридлахынь түлөө

Хүртөөгты хэшэгһээ.

Хэншье байгаа һаань,

Ехээрлэжэ бү харагты.

Хэмтэйхэн зохидоор

Хэшэгһээ хүртөөгты.

Амгалан байдал,

Аза талаан хурылжа,

Шадаха зэргээрээ

Хэшэгһээ хүртөөгты.

Ород хэлэндэ автор оршуулаа

Аймхай Вазирхан                 Гульфира БЕКМУРАТОВА

Вазирхан үйлсээр

Вайдат сэбэр басагантай

Алхалалдан ябаба.

Аягүй ехээр

Өөнтэгшэ зангаар

Өөрыгөө һайрхана.

Углуугай саанаһаа

Хотошо нохойн добтолходо,

Хорижо намнахын орондо

Хойшоо харангүй,

Хашаа һүрөөд гүйшэбэ.

Ай-яй, аймхай Вазирхан...

Хүүхэлдэй

Хүүхэлдэй энеэнэ,

Пишаганана,

Айсылвайн юун гэжэ хэлэһые

Абаһаар ойлгоно.

Хүүхэмни наадаха

Хани басагантай гэжэ

Эжынь баярлана,

Эжынь уярна.

Ород хэлэндэ Алёна Каримова оршуулаа

Гүлгэхэн                     Асан НАЙМАНОВ

Гүлмэрхэн, эрхэхэн

Гүлгэхэн дорюухан

Эреэхэн эрбээхэйе

Эрьюулээд туршана.

Хэлэеэ гаргаад гүйнэ –

Ниидэшэбэл тэрэнь,

Халаг, яахамниб гээд,

Хэбтэшэбэ гүлгэхэн.

Ород хэлэндэ Фарида Сидахметова оршуулаа

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА бэлдэбэ

Фото: pixabay.com