Соёл уралиг 1 jun 2021 511

​Эрэ тахяа

© фото: pixabay.com

Эрэ тахяа                 Шафи ИБРАГИМОВ  

Эрэ тахяагай дуугархада,

Эртэлэн һууримнай һэридэг,

Эрэлхэг омогоор алхалхадань,

Эдиршүүл һайхашаан харадаг.

Тахяануудаа хамгаалдаг,

Таһар дайсадые намнадаг,

Мэхэтэй үнэгэнэй ерээ һаа,

Мэтэр тэрэниие үлдэдэг.

Аюулда дальбараахан ороо гү,

Миисгэй, нохойтой хэрэлдээ гү,

Орооһон хоолынь дутаа гү –

Туһалхаа бултанда яарадаг.

Ород хэлэндэ Алёна Каримова оршуулаа

Доргон ба шоргоолжон           Айгюн ДЖАЛИЛОВА

Бутадаа набша намаа шэрэһэн шоргоолжониие доргон харажархиба.

- Шоргоолжохон, ашаашни хүндэ, бутадаш хүргэһүү, - гэбэ.

Доргон аюултай, шумуулнуудаар хооллохо дуратай гэжэ мэдэбэшье, оло хэлэхэдэнь зүбшөөхэ баатай болобо.

“Байз, бутаяал харуулжа үгэ, үдэшын хоол олдохо, ам-ам” гэжэ доргон шүлһөө залгина ха.

Эгээл энэ үедэ дүтүүр наадажа байһан хүүгэд доргые хараад, хашхаралдаһаар тэрэниие намнаба. Доргон айһандаа һуга гүйбэ. Тэрээн хоорондо шоргоолжон һамбаашалжа, нюрганһаань буугаад, тэрьедэшэбэ.

Ород хэлэндэ Алёна Каримова оршуулаа

Зүгын тоһо                         Асият СУЛЕЙМАНОВА

Зун нажарай сагта

Зүгынүүд тоһо суглуулдаг,

Сэсэгһээ сэсэгтэ ниидэн,

Сэбэр тоһо суглуулдаг.

Хоолойшни үбдөө гү,

Ханяада хүрэхөө һанаа гүш –

Зүгын тоһо хүртэ даа,

Зүгтөө һайн болохолши.

Түхэреэн жэлдэ

Зүгын тоһо туһатай,

Зүгынүүд, һайн даа гээд,

Зүнтэйхэн баярые хүргэе.

Ород хэлэндэ автор оршуулаа

Фото: pixabay.com