Ниигэм 2 jun 2021 524

​Мырчан

© фото: pixabay.com

СИБИРСКЭ-ТАТАРСКА ХЭЛЭН

Мырчан              Галия КАРИЧЕВА АБАЙДУЛЛИНА

Цивак ангуушан Мырчан миисгэйтэйгээ һууринай захада ажаһуудаг һэн. Агнахаа, загаһашалхаа хоюулан ошодог байгаа. Мырчан олон янзын дуу дууладаг һэн.

Мяу-мяу гэһээр

Ой тайгада ошоноб,

Нюргандаа түлеэ үргэлөөд,

Ойһоо бусанаб.

Цивак эзэнтэеэ бидэ

Эбтэй ажаһуунабди,

Олоһон олзоо

Хубаалдажа эдинэбди.

Нэгэтэ агнуурида хоюулан ошобо.

Ошоһон харгымнай

Олзотой байха,

Зүүн тээ – аюултай,

Баруун тээ – бариишатай, – гэжэ Мырчан дуулана.

Гэнтэ тэрэ хэлэбэ:

- Эзэмни, харыш мүрнүүдые... Саһан дороһоо торхируунууд бултайн гараба. Цывак нэгыень буудаад унагааба.

Нэрэмни минии Мыр-рчан,

Дуумни минии мырр – мырр,

Мяулажа, дуулажа шадахагүй һаа,

Зогсоод шагна, - гэжэ хүхюутэй Мырчан дуулаба.

Хоюулан гэртээ хүрэжэ, амтатай шүлэ шанажа эдибэ.

Ород хэлэндэ Валима Ташкалова оршуулба

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА бэлдэбэ

Фото: pixabay.com