Соёл уралиг 18 may 2021 499

​Бүмбэгэм

© фото: Яндекс.Дзен

НАНАЙ ХЭЛЭН

Бүмбэгэм                       Анна ХОДНЕР

Пакан, пакан – бүмбэгэм

Һүрэнэ, собхорно,

Тэнгэридэ ниидэхээ һанаһандал

Һүрхэй солбон.

Чормок, чормок – хатар

Хатаржа байһандал,

Сүлөөдэ, агаарта

Хиидэхээ хүсэһэндэл.

Һанаандам таатай басаганай

Сонхын хажууда бүмбэлзэн,

Һануулыш нам тухай –

Сохом намайе бү мартаг.

Зүрхэмни бүмбэгэдэл адли

Жэг – жэг, жэг – жэг сохилно,

Чормок, чормок – хатардал

Һудалнууд соомни сохилно.

Ород хэлэндэ Алина Чадаева оршуулаа

Хүн яагаад дэлхэйе бии болгоо һэм?       Николай БЕЛЬДЫ

Энэ дэлхэйн бии болохо үеэр томо гэгшын хуша хаанаһаашьеб унаһан юм. Энэ хушын хүнды соо Сайка-сэвэн онгонтой бөө байба. Тэрэ онгоноо сүлөөдэ табиба. Долоон хун шубуун далай сооһоо эльһэ, замаг мэтые татан гаргаба.

Газарай хүрьһэн батажан, уһа гол урдажа эхилбэ.

Бөө Адо гэжэ эрэ хүниие, удаань һамгыень – Мамалдиие бүтээбэ.

Адо Мамалди хоёр басагатай болобо. Дюлэчи гэжэ нэрэ үгэбэ.

Газарта хэмһээ үлүү хүнүүд, амитад, загаһад үдэбэ. Эдэниие үгы хэхэ гэжэ гурбан наран бии болобо.

Шулуун зөөлэрбэ, уһа гол ходо манаржа, ой тайга носожо байба. Модод харлаба, шулуужаба.

Адо шэдитэ һурша годли хээд, гурбан нарые хороохоо ошобо. Ошоһонойнь удаа олон зуугаад хүнүүд үтэлөөд, наһа бараа.

Адо яагаашьегүй, ябажал байгаа. Гурбан наранай хоёрыень оножо, үгы болгобо.

Энээнэй удаа ажаһуухада эгээл таатай болоо. Ой модон галда шатахаа болёо.

Адо, Мамалди, Дюлэчи басаганиинь мянган жэлһээ үлүү ажаһууба, бэенүүдынь хабсагай шэнги томо һэн.

Ород хэлэндэ автор оршуулаа

 

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА бэлдэбэ

Фото: Яндекс.Дзен