Соёл уралиг 28 may 2021 302

​Тетегэй зүүдэн     

© фото: pixabay.com

ОСЕТИН ХЭЛЭН

Тетегэй зүүдэн                                Милуся БУДАЕВА

...Хүгшэн эжыдээ Тете иигэжэ хөөрэнэ:

- Зүүдэн соогоо юу хараагүйбиб даа. Голой эрьедэ һуугааб. Һайхан сэсэгүүд ургана. Сагаан гоё оро хажуудам ерээд, нюрган дээрээ һуулгаба. Холуу даа харайлгаба. Булагай хажууда зогсобо. Эрье дээрэ алтан аяга хэбтэбэ. Оро намайе нюрганһаа буулгаба. Алтан аягаһаа булагай уһа уухадамни, арадам далинууд ургашаба. Би ниидэшэбэб. Хажуугаарни хараасгайнууд ниидэнэ. Ямар гоё байгаа гээшэб ниидэхэдэ... Теэд...би һэришөөб. Ехээр халаглааб.

Хүгшэн эжынь Тетее тэбэреэд хэлэбэ:

- Хөөрхэн ашамни, һанаагаа бү зобо. Оло дахин үшөө иимэ зүүдэ харахаш.

Харин хүгшэн намда иимэ зүүдэн ерэхээ болёо. Тете һууриһаа гүйжэ бодобо.

- Минии нанаа, минии хажууда унтаа һаа, заатагүй харахаш иимэ зүүдэ. Хамтадаа харахабди, - гэбэ Тете.

Ород хэлэндэ автор оршуулаа

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА​

Фото: pixabay.com