Соёл уралиг 31 may 2021 250

​Хурьгахан

© фото: pixabay.com

РУТУЛ ХЭЛЭН

Хурьгахан                  Юсиф (ГАДЖИ-Юсуф МЕДЖИДОВ)

Ямар хөөрхэмши, хурьгахан,

Яатараа собхорнош сэсэгүүд соо,

Хилээмэ шамдаа бэлдээб,

Амтархан тэрээниием эдииш.

Рутул – манай хадын нютаг,

Лалаан голнай урдадаг,

Сагаалхин долгилходоо Лалаан  

Шамайем һануулдаг хурьгахамни.  

Ород хэлэндэ Алёна Каримова оршуулаа

Тахяагай дальбараанууд                  Магомед УЛИЛЕЕВ

Пишаганалдаһан шарахан

Пи-пи дальбараанууд

Хойшо урагшаа гүйлдэнэд,

Хоол бэдэржэ яаранад!

Сюне басаган эзэниинь юм,

Орооһо тараажа дуудадаг юм,

Пи-пи гэхэдэнь,

Пишаганалдаад ерэдэг юм.

Ород хэлэндэ Алёна Каримова оршуулаа

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА бэлдэбэ

Фото: pixabay.com