Соёл уралиг 21 may 2021 624

​Санын дуун

© фото: Яндекс.Дзен

НИВХ ХЭЛЭН

Санын дуун                         Владимир САНГИ

Эртэлэн эртэ бодоод,

Угалзатай гуталаа,

Элэхэгүй бэхи гуталаа

Үмдэнэб яаруулгүй.

Эртэлэн бодоод,

Хүнгэн сана абанаб,

Түргэн сана абанаб,

Бүхэ сана абанаб!

Котигой арһан улатай,

Холо харайха шадалтай

Ходо урагшаа тэгүүлдэг

Сананууд, минии сананууд!

Дээшээ – доошоо,

Доошоо – дээшээ

Тыррр!

Гулгая даа, санаараа!

Онгосонууд амарна

Шулуу шэдэжэ нааданабди

Гол дээрэ,

Шууд бии болобо нэгэ хүн.

Шадалтайгаар татаба онгосо,

Хуурай эрьедэ гаргаба.

Һүниндөө хүйтэн болобо,

Һүниндөө үбэл бууба,

Мэлигүүн хара уһан

Мүльһэн хуягаа үмдэбэ.

Октябрь һарада

Онгосонууд эрье дээрэ

Өөр өөрын һууритай

Одоол налайжа амарна.

Ород хэлэндэ Михаил ЯСНОВ оршуулаа

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА бэлдэбэ

Фото: Яндекс.Дзен