Эдэй засаг 11 jan 2023 951

Байгалай эрьедэхи барилга

Дэлхэйн эрдэни зэндэмэни гүүлэһэн Байгал далайн эрьедэ, тодорхойлбол, «Безымянная» шадар амаралтын томо нэгэдэлэй түрүүшын халаан 2025 ондо баригдажа дүүргэгдэхээр хараалагдана. Энэ түсэлдэ 11 млд түхэриг гаргашалагдаха юм байна.

© фото: Булат Бадмаевай гэрэл зураг

 «Табан мүшэтэ» буудал

«Байгалай сүнхэр» гэһэн амарал­тын талмай дээрэ барилга эрхилхэ эмхи - «Космос отель Байкал» боло­но. Мүнөө дээрээ барилга ябуулха түрүүшын алхамууд хэгдэжэ байна.

- «Космос отель Байкал» эмхи түсэблэлгын ажал хэнэ. Эрдэм-шэн­жэлэлгын болон түсэблэлгын инсти­тут хүдэлмэрилжэ эхилэнхэй. Бүхы түсэлэй түрүүшын халаан 2024 ондо тушаагдахаар түсэблэгдэнэ, - гэжэ «Байгалай сүнхэр» гэһэн амаралтын талмайн захирал Максим Шарипов дуулгана.

Байгалай эрьедэ барилга эхилһэн эмхи 382 гектар талмай дээрэ амаралтын томо комплекс байгуулха һэдэлгэтэй. Нэгэ доро аяар 360 айлшадые болон амарагшадые угтан абаха арга боломжотой бай­ха. Барилгын түрүүшын халаанда «Табан мүшэтэ» буудалнууд, амяараа коттеджнүүд, хоёр гэр бүлын байрлаха бага гэрнүүд баригда­хань. Һүүлээрнь 2-дохи, 3-дахи ба­рилгын халаанда конгресс-холл, глэмпингнүүд болон бусад амарал­тын газарнууд түхеэрэгдэхэ юм бай­на.

- Бүхыдөө 11 млрд түхэриг барилгада гаргашалагдахаар түсэблэгдэнхэй гэжэ хэлээ һэмди. Тэдэнэйнь 5 млрд түхэригынь тү- рүүшын халаанда оруулагдаха. Гэ­хэтэй хамта «Туризм и индустрия гостеприимства» гэһэн үндэһэн түсэлэй аргаар 146,8 сая түхэриг мүнгэн зайн гал оруулалгада, мүн бусад түхеэрэлгэнүүдые тодхохо хэ­рэгтэ шэглүүлэгдэхэ.

«Космос отель Байкал» гэһэн эмхи ПАО «АФК «Система». Cosmos Hotel Group томо байгуулгын нэгэ һалбари болодог юм. Cosmos Hotel Group гээшэнь аяар 5 мянган һууритай 20 гаран зохид буудалтай амаргүй ехэ эмхи гээшэ.

Хэдэн жэлэй туршада Байгал да­лайн эрьедэ һүүлэй үеын эрилтэдэ таарама зохид буудалнуудые бари­ха гэжэ ажал ябуулагдана. Тусхай- таар бүридхэгдэһэн бүлэг аяншад үбэлэйшье, мүн нажарайшье үедэ олоороо ерэдэг болонхой. Тэдэниие үндэр дээрэ хэмжээндэ угтажа, таа­руу һайхан зохид буудалда хонуулха гэхэдэ, тиимэ байранууд үнэн дээрэ үсөөн даа. Энээниие усадхаха гэжэ хэгдэжэ байһан ажал болоно гээшэ.

Гүрэн дотороо амархада…

Мэдээжэ шалтагаанһаа боложо, олон хари гүрэнүүд хилэеэ хааһан сагта Ород Уласай ажаһуугшад өөрынгөө гүрэн дотор аяншалжа амарха гэжэ оролдоно. Энэ наһандаа Байгал далай, Буряад орон ерэжэ, өөрынгөө хоёр нюдөөрөө үзэһэйб гэжэ һанажа ябаһан улад зон олон байха.

- Би дээдэ һургуулида Санкт- Петербург хотодо һуража гараа һэм. Хүн зоноор танилсахадаа, Буряад Уласһаа гарбалтайб гэхэдэшни, абаһаар ойлгожо ядаха. Байгал да­лайн эрьедэ ажаһуудаг арад гээшэб­ди гэхэдэшни, гансата ойлгосотой болохо. Харин мүнөө үедэ Байгал далай, Буряад оромнай яһала мэдээжэ болонхой гэжэ һанагшаб. Тии­хэдэ минии залуу оюутан ябахада, нүхэдни манай нютагаар айлшалха дуратай байгша бэлэй. Зариманиинь ерэжэ амараад, манай ажабай­далтай танилсажа ошоһон байха. Мүнөөшье болотороо дулааханаар дурсагша, - гэжэ нютагаймнай аха­тан хэлэгшэ һэн.

Эрьен ерэхэл

Дабтагдашагүй үзэсхэлэн бай­гаалитай Байгал шадар нютагнай үнэхөөрөөшье үльгэрэй оронтой жэшэмээр даа. Байгал далайда жэ­лэй дүрбэн ямаршье сагта амархада, тааруу зохид даа. Дэлхэйн зэндэмэ­ни далайн үршөөһэн хүсэндэ нэгэтэ хүртэһэн арад зон заатагүй дахинаа морилдог даа.

- Үбэлэй Байгал гайхамшагтай лэ. Үшөө дахин нүхэдөөрөө ерэхэ­еэ хөөрэлдэнэбди. Нангин далайн эрьедэ амарһамнай хэзээдэшье мартагдахагүй. Байгал далайтай, Буряад оронтой дахинаа уулзахаяа ерэхэбди. Үгэеэ үгэнэбди, - гэжэ аян­шалагша Маргарита Шуляк бэшэһэн байна.

Һүүлэй үеын эрилтэдэ таара­ма гоё һайхан зохид буудалнууд баригдажа, сэнгэлгын түбүүд түхеэрэгдэбэл, хаа-яанаһаа айл­шад олоороо буухань лабтай. Бага багаар, алхам алхамаар Буряад орондомнай аяншалга хүгжөөлгын ажал хэгдэжэ байна гэжэ бидэ ха­ранабди. Хэдэн жэлэй үнгэрхэдэ, ямаршье дэлхэйн мэдээжэ амарал­тын газарнуудһаа дутахагүй аяншал­гын эмхинүүд ажаллажа байха бэзэ гэжэ найдая! Энээниие бүтээхын түлөө манайда бүхы юумэн байна: дайрагдаагүй шахуу байгаали, сэ­бэр гол горхонууд, нангин далай, хүндэмүүшэ арад зон.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Булат Бадмаевай гэрэл зураг