Эдэй засаг 7 sep 2023 1898

Шэнэ үйлэдбэри

Нооһоной үйлэдбэри «Дунда болон бага хэмжээнэй олзын хэрэг эрхилэлгэ» гэһэн Үндэһэн түсэлэй аргаар бэелүүлэгдэбэ. Буряад Уласай Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманай, үйлэдбэри хүгжөөлгын нютагай болон хүдөө ажахын нэгэдэлэй жасын хамтын оролдолгоор энэ хэрэг бүтэбэ.

Сэлэнгын аймагай Гусиноозёрск хотодо хониной шэрүүн нооһо үйлэдбэрилхэ цех ажаллажа эхил­бэ. «Темник» гэһэн хүдөө үйлэдбэриин нэ­гэдэл энэ хэрэг өөр дээрээ даажа абаад, ябуулжа байна. Шэнээр байгуулагдаһан энэ цех дотор 10 хүн хүдэлхэдөө, нэгэ үдэрэй туршада 200 килограмм нооһо сэбэрлэнэ. Энэ үйлэдбэридэ хэһээлтэ амасажа байһан эрхэтэд ажаллана. Тэдэнэй хүдэлжэ олоһон салингынь хуули хазагайруулһанай түлөө тохогдоһон ялаяа хушана.

Энэ үйлэдбэриин ажал бэшэнһээ онсо ил­гаатай. Ушарынь гэхэдэ, нооһо сэбэрлэхэдээ, тэдэнэр хуурай арга хэрэглэжэ хүдэлнэд. Тии­хэлээрээ байгаалида харша химиин бодосуу­дые огто хэрэглэнэгүй.

Үйлэдбэриин захиргаан нютагай хони­шодтой нягта харилсаатайгаар ажаллахаһаа гадна, хүршэ Зэдын, Хяагтын, Мухар-Шэбэрэй аймагуудһаа хониной нооһо худалдажа аба­хаар хэлсэнхэй. Эндэ бүтээгдэһэн шэрдэгүүд барилгын, авиациин болон машина бүтээлгын һалбарида хэрэглэгдэхэ юм.

Автор: Булат БАДМАЕВ