Эдэй засаг 2 mar 2023 940

Жэлэй дүүрэтэр Буряад Уласта «Фермерский островок» гэжэ арбан дэлгүүр нээгдэхэ

Иимэ худалдаанай талмайнууд гүрэнэй туһаламжаар байгуулагдана.

© фото: egov-buryatia.ru

2023 оной дүүрэтэр хүдөө ажахын үйлэдбэрилэгшэдэй эд бараа худалдаха юһэн дэлгүүр нээгдэхэ. Түрүүшын туршалгын дэлгүүр Улаан-Үдэдэ энэ долоон хоногой эхиндэ ажаллажа эхилбэ.

Бага болон дунда олзын хэрэг эрхилдэг нэгэдэлнүүд иимэ дэлгүүрнүүдые байгуулна. Тэдэнь худалдаанай томо томо газарнуудаар оршоно. Һая нээгдэһэн дэлгүүр Жердева, 42 б гэһэн хаягаар байрлаба.

Олзын хэрэг эрхилдэг нэгэдэлнүүдэй мэргэжэлтэд мүнөө дээрээ иимэ магазинуудые хаана, ямар газарта тайлабал, һайн байхаб гэжэ шэнжэлгын ажал ябуулна. Хүлһэлэмжын сэн тааруулха, дэлгүүр доторхиие шэмэглэхэ, банкһаа урьһаламжа абаха хэрэгтэнь туһаламжа үзүүлэгдэнэ.

- Нажарай эхин болотор үшөө табан магазин нээхэ түсэбтэйбди. Саашадаа тэдэнэйнгээ тоо арбанда хүргэхэ һанаан байна. Хүдөөгэйхидтэй хүдэлжэ эхилхэдэ, эгээл түрүүн тоһо зөөхэй, мяха шүлэеэ хаана наймаалха гээшэбибди гэһэн асуудал табидаг. Эдэмнай өөрынгөө үйлэдбэрилһэн эд бараа томо дэлгүүртэ худалдажа шадахагүй. Тиишэнь үдэр бүри өөһэдөө асаржа байха ёһотой болоно ха юм. Теэд наймаанайнь эрьесэ тиимэшье ехэ бэшэ гэжэ ойлгосотой. Гэбэшье манай үйлэдбэрилэгшэд тон һайн шанартай эд бараа үйлэдбэрилнэ, - гэжэ Буряадай хүдөө ажахын сайд Галсан Дареев хэлэнэ.

Энэ түсэлдэ хабаадалсажа байһан хүдөөгэйхид банкда хандажа, хүнгэлэлтэтэй урьһаламжа абаха аргатай. 

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: egov-buryatia.ru