Эдэй засаг 22 jun 2022 402

Буряадай олзын хэрэг эрхилэгшэдтэ зорюулагдаһан үзэсхэлэн Монгол орондо эмхидхэгдэхэнь

Тус арга хэмжээндэ хабаадагшад «Алтан булаг» гэһэн татабаригүйгөөр наймаа эрхилхэ тусхай газар хүрэжэ хараха юм.  

© фото: zasag.mn

Июниин 27-һоо 29 болотор «Барилгын хэрэгсэлнүүдэй, эдеэ хоолой зүйлнүүдэй ба оньһон түхеэрэлгэнүүдэй орос-монгол уласхоорондын үзэсхэлэн» гэһэн хэмжээ ябуулга үнгэрхэнь. Тэрэнь Сүхэ-Баатар хотодо ба хилын татабаригүйгөөр нйамаа эрхилхэ «Алтан булаг» гэжэ зоонодо эмхидхэгдэхэ. Буряадай экспорт дэмжэлгын түб тус үзэсхэлэндэ хабаадаха хүсэлтэй олзын хэрэг эрхилэгшэдэй мэдүүлгэнүүдые бүридхэжэ байнхай. 

Буряад ороной түлөөлэгшэд Монгол орондо хамтаржа хүдэлхэ олзын хэрэг эрхилэгшэдтэ – татабаригүйгөөр наймаа эрхилхэ тусхай газарай гэшүүдтэ, мүн орос эд бараа оруулха хүсэлтэй Монголой бусадшье аймагуудай компанинуудта өөһэдынгөө үйлэдбэрилһэн зүйлнүүдые дурадхажа, хэлсээ баталха аргатай.  

Үзэсхэлэн удаадахи шэглэлнүүдээр ажалаа ябуулха:

  • Барилгын хэрэгсэлнүүд;
  • Эдеэ хоолой зүйлнүүд, ариг сэбэрые сахихада хэрэглэгдэдэг эд бараан;
  • Оньһон түхеэрэлгэнүүд;
  • Гэр дотор табигдадаг бараан ба тэрэнэй хэрэгсэлнүүд.

Татабаригүйгөөр наймаа эрхилхэ зооно мүнөө дээрээ хоёр гуримаар хүдэлжэ байна: худалдаа-наймаанай ба үйлэдбэриин.Тэндэ 26 эмхи ажалаа ябуулна. 

Тиигэжэ орос эд бараа татабаригүйгөөр наймаа эрхилхэ зооно руу гаргабал, хилын пошлино ба НДС түлэгдэхэгүй юм. Тиимэһээ орос-монгол хилэ шадар наймаа эрхилхэ хэрэг яһала ашагтай болоод байна. Жэшээлхэдэ, Оросһоо Хитад руу үндэгэ гаргахада, 26,6% татабари абтадаг юм. Харин Алтан булаг руу гаргабал, ямаршье пошлино ба НДС түлэгдэхэгүй.

Гадна татабаригүйгөөр наймаа эрхилхэ зоонодо Оросой Холбоонһоо оруулагдаһан түүхэй эд хэрэглэжэ, үйлэдбэриин ажал ябуулха арга боломжо бии. Тиигэжэ тэндэ бүтээгдэһэн эд бараан «Made in Mongolia» гэһэн тодорхойлготой байха болоно. Саашадаа үнөөхи эд барааниинь Монгол орондоо гү, али Евросоюзай гүрэнүүд, Солонгос, Япон Уласууд руу гаргагдажа наймаалагдаха аргатай. Монгол Улас Евросоюзтай ба Японитой пошлиногүйгөөр худалдаа наймаа эрхилхэ тухай хэлсээ баталанхай юм гэжэ һануулая.           

Фото: zasag.mn