Эдэй засаг 23 jun 2022 514

Ивалгын дасанай дэргэдэ хониной нооһо абажа эхилхэнь

Хониной нариншье, шэрүүншье нооһо болбосоруулгын цех эндэ нээгдэхэеэ байна.

© фото: Оросой Буддын шажантанай заншалта Сангха

Орос гүрэн соо ори ганса иимэ цех Ивалгын дасанай дэргэдэ байгуулагдана. Мүнөө дээрээ байшангынь заһабарилагданхай, дулаасуулгын соргонууд татагданхай. Нооһо угааха, жэжэдхэхэ, мүн һүүлэй һүүлдэ һэеы бүтээхэ оньһото түхеэрэлгэнүүдынь туршалга гарана, тэдээн дээрэ хүдэлхэ мэргэжэлтэдшье һуралсал хэнэ. Үбэлэй, хабар-намарай хубсаһанай дотор хэхэдэ, дэрэ, хүнжэл оёходо хэрэглэгдэхэ нимгэн һэеы хэхэ зорилго эндэ табигдана.      

Манай эндэ үсхэбэрилэгдэдэг бүхыл үүлтэрэй хонидой нооһон болбосоруулагдаха ёһотой. Нариншье, шэрүүншье - элдэб янзын нооһо болбосоруулха аргатай иимэ цех гүрэн соомнай бэшэ үгы юм ха. «Ниигэмэй хонин һүрэг» гэһэн түсэлдэ хабаададаг хонишодые дэмжэхэ зорилготойгоор Оросой Буддын шажантанай заншалта Сангхын үүсхэһэн түсэл бэелүүлгэдэ Юрэнхылэгшын жасаһаа мүнгэн һомологдоо. Тэрээгээрнь оньһото түхеэрэлгэнүүд абтаба бшуу.   

Ташар нютагай хонишон Доржиев 4 тонно һайн шанартай нооһо асараа. Мүнөө туршалга хэһэнэй удаа нооһо абаха цех нээхэбди. Тиимэһээ хүдөөгэй малшадта хонинойнгоо нооһо суглуулжа эхилхэдэ болоно, - гэжэ XXIV-дүгээр Бандида Хамба лама Дамба Аюшеев хэлэнэ.

Буряад ороной хүдөө нютагуудаар ажаһуудаг зониие дэмжэхэ зорилготой «Ниигэмэй хонин һүрэг» гэһэн түсэлэй үргэлжэлэлдэ тус цех нээгдэхэ ёһоороол нээгдэбэ гэхэдэ болоно. Юһэн жэлэй туршада бэелүүлэгдэжэ байһан энэ түсэлэй ашаар Буряад орондо хонидой тоо нилээд дээшэлээ. Юуб гэхэдэ, хүдөөгэй малшад Буддын шажантанай заншалта Сангхын дамжуулһан хонидые хоёр жэл соо үдхөөд, шэнэ түлөө ондоо хүндэ саашань үгэнэ ха юм. Жэшээлхэдэ, 300 толгой хони абаһан һаа, тодорхой сагай үнгэрһэн хойно 100 толгойень саашань дамжуулха ёһотой болоно.    

Фото: Оросой Буддын шажантанай заншалта Сангха