Эдэй засаг 28 jun 2022 526

Буряад орондо үйлэдбэрилэгдэһэн шэхэр ба айраг Хитадта үндэр сэгнэлтэдэ хүртэбэ

Буряадай экспортын түб «Биосинергия» эмхиин үйлэдбэрилһэн эд бараа, эдеэ хоол Дундада Уласта дэлгэрүүлжэ эхилээ.

© фото: msp03.ru

Хитадай дэлгүүртэ орос эд бараа сурталшалга хэдэг эмхитэй хэлсээн баталагданхай. «Биосинергия» эмхиин аралжаа наймаанай захирал Андрей Чагдуровай хэлэһээр, Хитад руу эдеэ хоол гаргажа наймаалха арга боломжо бии. Буряад орондо үйлэдбэрилэгдэһэн эд бараан байгаалиин сэбэр зүйлнүүдээр бүтээгдэһэн хадаа хитадуудта сэнтэй байна.   

Хоол хүнэһэнэй нэмэлтэ, биологиин эдэбхитэй нэмэлтэ, эршэ хүсэ оруулдаг ундан болон амтан шэхэр мэтые үйлэдбэрилдэг байһанаа 2019 онһоо хойшо «Биосинергия» өөрын нэрэ доро бэе махабадта туһатай «Биофеты», «Иммунофеты», «Фитнесфеты» мэтын шэхэрнүүдые бүтээжэ эхилээ һэн.

Мүнөө элдэб пробиотик, био-нэмэлтэ, халуун ногоо, эршэ хүсэ оруулдаг унда, һүнэй конфетэ үйлэдбэрилгэдэ онсо анхаралаа хандуулна. Эдэ бүгэдэнь Байгал шадархи газар дэбисхэрэй сэбэр зүйлнүүдээр үйлэдбэрилэгдэнхэй – ямаршье химиин бодос, үнгэ, амта оруулагша холигдоогүй. Тиимэһээл «Биосинергия» эмхиин бүтээһэн эдеэ хоол Хитадай ажаһуугшадай һонирхол татана.  

Фото: msp03.ru