Ниигэм 12 apr 2022 3742

Хүүгэдэй хүмүүжүүлэгшэдтэ хүнгэлэлтэ

Хүдөөгэй хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ ажалладаг хүмүүжүүлэгшэдэй коммунальна хангалтын түлбэринь бусаагдажа байха тухай хуули абтаба.

Тэрэ хуулида Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов гараа табиба.

  • 2022 ондо хүдөөгэй хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ, нэмэлтэ һуралсалай эмхинүүдтэ хүдэлжэ байһан багшанарта туһаламжа үзүүлэгдэхэ зорилготойгоор иимэ шиидхэбэри абтаба, - гэжэ Засагай газарай мэдээсэлэй албан дуулгана.

Тус түсэл бэелүүлхын түлөө уласай һанһаа 100 гаран сая түхэриг шэглүүлэгдэбэ. Бүхыдөө 21 аймагай  һуралсалай эмхинүүдтэ мүнгэн хубаажа тараагдаһан байна. Үнэхөөрөө, тус туһаламжа сэсэрлигүүдэй багшанарта, ажабайдалдань горитойхон нэмэри боложо үгэхэ ёһотой. Һүүлэй үедэ хүдөөдэ хүдэлхэ мэргэжэлтэд ямаршье һалбарида дуталдана. Дунда болон дээдэ һургуулинуудта һуража гараһан залуушуул мэргэжэлээрээ хүдэлхэ һэдэлгэгүй байна. Иигэжэ дэмжэгдэжэ байгаа һаань, хүдөө нютагуудта ажаллаха залуу мэргэжэлтэд олошорхо бэзэ гэжэ найдамаар.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Pixabay