Ниигэм 30 mar 2022 1553

Туһалха зорилготойгоор

Россида ажалай дэлгүүр дэмжэхэ хэрэгүүдтэ 39 гаран млрд түхэриг захиралтада Засагай газарай Түрүүлэгшэ Михаил Мишустин гараа табяа. Тиин эдэ зорилгонуудые бэелүүлхэ 195 сая 348 мянга 800 түхэриг Буряад орон абаха юм.

Энэ хадаа ажаһуугшадые ажалаар хангалгын талаар Засагай газарай бэлдэжэ байһан хэмжээ ябуулгануудай хубинь болоно. Бидэ ажалай дэлгүүр тогтонижоруулхаяа, тохёолдоһон байдалай үедэ хүн зондо туһалха зорилготойгоор регионуудтай ажалаа үргэлжэлүүлхэбди, – гэжэ Михаил Мишустин Засагай газарай зүблөөндэ тэмдэглээ.

Эдэ хэмжээ ябуулгануудай гаргашанууд Россиин Засагай газарай нөөсэ жасаһаа һомологдохо. Мүнгэнэй ехэнхи хубинь ажалай биржэдэ хандагшадта, ажалһаа гаргуулха туйлдаа хүрэһэн хүнүүдтэ туһалха зорилготой. Гэхэтэй хамта Россида эсэргүү хорилтонуудай оруулагдаад байһан үедэ Буряад Уласай ажалай дэлгүүртэ хубилалтанууд бүридхэгдөөгүй гэжэ Ажалаар хангадаг республиканска агентствэдэ тэмдэглэнэ. Ажал бэдэрэгшэдэй тоо олошороо гэжэ хаанашье тэмдэглэгдээгүй.

 Ажалша коллективүүдые бүтэнөөр болон ажалай һууринуудые зандань үлөөхэ гэһэн хэмжээ ябуулгануудай түсэб Россиин Засагай газарта абтаатай. Тодорхойлбол, промышленна үйлэдбэринүүдэй ажалгүй үлэһэн хүдэлмэрилэгшэдые шэнээр һургаха болон мэргэжэлынь дээшэлүүлхэ талаар ажал ябуулагдаха. Салинай болон материально-техническэ гаргашануудай зарим хубинь ажалаар хангагшадта хүсэлдүүлэгдэхэ, - гэжэ Ажалаар хангадаг республиканска агентствын хүтэлбэрилэгшэ Александр Башкирцев тэмдэглээ.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: Буряад Уласай засагай газарай сайтһаа