Эдэй засаг 14 sep 2022 710

Монголдо - шэнэ харгы

Монгол орондо түмэр замай шэнэ харгы ашаглалгада тушаагдаба. Тэрэнь Хитад руу ашагта малтамалнуудаа худалдахадань тон туһатай. Урид автомашинаар ашаагаа шэрэхэдээ, хилэ дээрэ яһала сагаа барадаг бэлэй. Тус замай ашаар 30-50 сая тонно нүүрһэн хилэ гарадаг болгогдохонь бшуу. Үшөө тиихэдэ Монгол орон далайн портнуудта шэнэ замаар ашаануудаа шэрэхэ аргатай болобо.

Аяар 10 жэлэй туршада үргэлжэлһэн харгын барилга эсэстээ хүрэжэ, монголшуудые баярлуулба. Энэ хадаа Монголдо өөрын аргаар баригдаһан эгээл түрүүшын түмэр зам болоно. Таван Толгой ашагта малтамалнуудай уурхайһаа Гашуунсухайт хүрэтэр замай барилга “Таван Толгой” эмхи ябуулаа юм. Progress Rail болон Caterpillar эмхинүүд тус харгыгаар ашаа шэрэхэ 16 локомотивые абажа үгэхөөр бэлэн байһанаа мэдүүлээ. Мүнөө үедэ Монголдо ажаллажа байһан түмэр зам бүхыдөө 1900 модоной зайтай юм. Үнгэрэгшэ ХХ зуун жэлдэ СССР гүрэнэй туһаламжаар түмэр замай харгы баригдаһан гээшэ

Фото: моntsame.mn