Эдэй засаг 14 jul 2022 938

​Хамбын үүсхэл

Ивалгын дасанай дэр­гэдэ шэнэ оньһон хэрэгсэлнүүдэй ашаар нооһоной элдэбын зүйлнүүд бүтээгдэхээр хараалагдан­хай.

Шэнэ станогууд нариншье, шэрүүншье шанартай хони­ной нооһо болбосоруулха аргатай юм. Тиимэһээ ула­саймнай хонишод нооһоёо тушааха газартай болобо.

Хониной нооһоор һэеы хэлгын бүхы шата нэгэ доро хэгдэхэ. Нэн түрүүн тэрэ угааг­даха, удаань сохигдохо, хашаг­даха, хатаагдаха. Тиигээд лэ бэлэн нооһоор олон зүйлнүүд оёгдохоор хараалагдана. Үхибүүдэй болон ехэшүүлэй хүүртиг, хүнжэл, дэбисхэр, дулаасуулгын хэрэгсэлнүүд бүтээгдэхэ. Ээрэһэн утаһан наймаанда дурадхагдаха.

Нооһоёо ехээр ту- шааһан хүдөө нютагай хүдэлмэрилэгшэдтэ хэдэн ху­бинь бэлэн хэрэгсэлнүүдээр бусаагдаха.

Бандида хамба лама Дамба Аюшеевэй аша оролдолгоор энэ цех нээгдээ. Арад зоной бэе махабад, элүүр энхэ ябал­га гүрэнэй гол зорилго гэжэ хамба лама мэдүүлнэ.

- Хонинойнгоо нооһоор дулаан хубсаһа, унтари, хэб­тэри оёходомнай үхибүүднай, наһатай зон үбэлэй хүйтэндэ даарахагүй, - гэжэ Дамба Аю­шеев социальна сүлжээнэй нюур хуудаһандаа бэшэһэн байна.

Мүнөө үедэ цехтэ ган­са ламанар хүдэлнэ. Тэдэ дүй дүршэл ехэтэй мэргэжэлтэдһээ заабари абаһан байна. Бүхы ажалай хүл дээрээ бодхоогдохо­донь, юрын арад зон эндэ хүдэлмэридэ абтаха юм.

Автор: Борис БАЛДАНОВ