Эдэй засаг 14 sep 2022 444

Аяар холын айлшад Буряадтамнай буужа ажаллаба

Алас Дурна зүгэй экономическа хуралдаанай дүүрэхэтэй сасуу Зүүн-Урда Азида оршоһон Мьянма гүрэнэй түлөөлэгшэд Улаан-Үдэ хото айлшаар буубад. Буряад оромнай холын айлшадта үйлэдбэриин, аяншалгын талаар һонирхол түрүүлһэн байха юм. Холын айлшадые заншалта ёһоороо алда хадагаар, амтан хилээмээр угтаа.

Авиационно заводой мэргэжэлтэд өөрынгөө аэропорт дээрэ бүтээлнүүдтэеэ танилсуулгын хэмжээ ябуулга үнгэргөө.

-Энэ вёртолет шэб шэнэ. Адли машина байхагүй, Ород Улас дотор иимэ агаарай онгосо хаанашье хэнэгүй, - гэжэ Алексей Цыденов танилсалгын ажал эхилээ.

Холын гүрэнэй 90 хуби ажаһуугшадынь буддын шажан баримталдаг юм. Эгээл тиимэһээ Мьянма гүрэнэй айлшадай Ивалгын дасан хүрэһэниинь гайхалгүй. Һүүлээрнь үнгэргэгдэһэн түхэреэн шэрээгэй үедэ шухала асуудалнууд хэлсэгдээ. Элүүрые хамгаалга, авиационно үйлэдбэри болон олзо оршо оруулалга тухай гол түлэб хөөрэлдэһэн байна.

-Ород Уласай можо нютагуудтай сэхэ хэлсээ баталжа ажаллаха тухайгаа ойлгообди. Тиихэдээ богонихон сагай туршада һайн үрэ дүнтэй болохобди, - гэжэ Мьянма гүрэнэй премьер-министр Мин Аун Хлаин үгэ абахадаа хэлэбэ.

Түхэреэн шэрээгэй һүүлээр айлшад ядерна медицинын түб, ЛВРЗ хүрэжэ, ажалтайнь танилсабад. Мэргэжэлтэдээрээ андалдажа, бэе бэеынгээ дүршэл халан абаха тухай түрүүшын хэлсээнүүд хэгдээ. -Вертолёдуудые худалдаха тухай эгээл түрүүн ажал ябуулхабди. Саашадаа барилгын хэрэгсэлнүүдые, Сэлэнгын ЦКК-гай бүтээлнүүдые худалдаха хэрэгтэй, - гэжэ Алексей Цыденов хэлэһэн байна.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: egov-buryatia