Ниигэм 6 dec 2023 304

Консервын баанхануудай үйлэдбэри

«Бурятия» гэһэн уридшалан хүгжэлтын дэбисхэрэй резидент Байгалай нимгэн түмэрэй компани апрель һараһаа ноябрь болотор «Бурятмяспром» гэжэ уласай эдеэ хоолой түрүү үйлэдбэринүүдэй нэгые 6 000 000 шахуу консервын баанхануудаар хангаһан байна. Тэрэнэй хажуугаар түрүүшын парти баанханууд Үбэр Байгалай хизаарай мяханай үйлэдбэридэ эльгээгдэбэ. Саашадаа тиимэ үйлэдбэринүүдэй тоо олошоруулхаар түсэблэгдэнэ.

© фото: Буряад Уласай Засагай газарай Хэблэлэй албанай гэрэл зураг

Байгалай нимгэн түмэрэй үйлэдбэри – Рос­си дотор тус шэглэлэй гурбадахи завод, ха­рин хүсэ шадалай, арга боломжын талаар хоёрдохи һуури эзэлдэг.

Энээнһээ урагша «Бурятмяспром» Магнито­горск (5000 км) хотодо ба Примориин хизаар- та (3000 км) баанхануудые худалдажа абадаг байгаа. Хэдэн мянгаад модо холын газарһаа хооһон амһартануудые шэрэжэ асархань гарза ехэтэй хэрэг байһан юм. Тэрэ ушараар мяханай консервын сэн нэмэжэ, һураггүй үнэтэй боло­дог һэн гэжэ эли. Тиимэһээ өөрын региондо түмэр баанхын үйлэдбэриин барилгын ашаар хэдэн орёо асуудалнууд шиидхэгдэбэ. Мяханай үйлэдбэриин байдал һайжархаһаа гадна шэнэ ажалай 18 һуури бии болгогдобо.

Һүүлэй табан жэлэй туршада Буряад Уласта 53 шэнэ үйлэдбэри байгуулагдаа, тэдэнэй тоодо «Улаан-Үдын профилегибочный завод, «Опти­макс», «Хлебушек», «Берёзка» кондитерска цех, һүнэй – эдэй фермэ болон үшөө олон байгуул- алтанууд.

Автор: Баярма БАТОРОВА

Фото: Буряад Уласай Засагай газарай Хэблэлэй албанай гэрэл зураг