Буряад Үнэн

Сэрэгшэдтэ туһа хүргэнэ

Интернедэй уужам талмай соо, Вайбер хуудаһанда «Өөһэдынхиеэ орхихогүйбди. Буряад орон» гэһэн бүлгэм байгуулагданхай гэжэ сентябриин эхеэр мэдэжэ абабаб. Тэндэ Москвада, Санкт-Петербургда, үргэн Росси гүрэнэймнай бэшэшье хотонуудта байдаг буряад эхэнэрнүүд буян үйлэдэлгын ажал урагшатайгаар ябуулна.

Ниигэм 29 sep

Байгаалияа гамная!

Байгша оной августын 24-һөө хойшо Түнхэнэй аймагай Үндэһэтэнэй хүреэлэнэй мэргэжэлтэд эмхи зургаануудаар, һуралсалай гуламтануудаар ябажа, экологическа талаар хэшээлнүүдые эмхидхэнэ. Бог шоройгоо хубаарилан суглуулха тухай һонирхолтой хөөрэлдөөн тэндэнь дэлгэгдэнэ.

Ниигэм 29 sep

Аймагуудта- шэнэ автобусууд

2022 ондо Буряад орон федеральна түлэбэй ашаар Хяагта,  Северобайкальск ба Закаменск хотонуудта 14 автобусуудые худалдан абтагдахаар түсэблэгдэнэ. Буряад орондо федеральна һан жасаһаа мүнгэ зөөри шэглүүлэгдээ. Энээн тухай захиралта  Россиин Засагай газарай Түрүүлэгшэ Михаил Мишустин баталаа.

Дурасхаалай самбар нээгдээ

Иннокентий Матвеевич Егоровто зорюулагдаһан  Дурасхаалай самбар Эрхүү можын Ойхон аймагта, тэрэнэй тоонто нютаг Еланцыда сентябриин 23-да баяр ёһололой оршондо нээгдээ.

Ниигэм 29 sep

Халуун хаһа түлэг дундаа

Ургасаяа хуряаха халуун хаhа  Буряад Улас дотор эхилэнхэй. Зарим нютагуудаар талха таряан үшөө эдеэшэжэ байна, харин үбhэ ногоон ехэнхи нютагуудта абажа дүүргэнхэй.

Номой буян дэлгэрэг!

Үндэһэтэнэй номой санда ээлжээтэ XXVII номой дугылан эмхидхэлэй үндэр хэмжээндэ боложо үнгэрбэ. Буряадаймнай уран зохёолшод, ирагуу найрагшад өөрынгөө шэнэ бүтээлнүүдтэй танилсуулба.

Ниигэм 28 sep

Үндэр хэмжээндэ үнгэрөө

Гурбан үдэрэй туршада Буряадай ниислэлдэ гимнастикаар бүхэроссиин мүрысөөн үнгэргэгдэбэ. «Julia – 2020» гэһэн тэмсээн оройдоол 2-дохиёо эмхидхэгдэжэ, Ород гүрэнэй 23 можо хизаарай 602 эдир тамиршадые суглуулаа.

Спорт 28 sep

Ахамадууд ба залуушуул

Үнгэрһэн долоон хоногой эсэстэ Буряадаймнай хэдэн үеын  барилдаашад мүрысөөнүүдтэ амжалтатай хабаадаһан байна. Залуушуул Кемерово хотын хибэс дээрэ гараа. Мүн наһатайшуул бэлиг шадабарияа Дагестанда харуулба.

Спорт 28 sep

Ээлжээтэ сесси

Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси сентябриин 27-до  болобо. Тэндэ 27 асуудал зүбшэн харагдаһан байна.

Хүнгэлэлтэ оруулагдаба

Хамшагта ханяаданһаа һэргылхэ, хамар аманай халхабша зүүжэ ябахань өөрын мэдэлэй болобо. Буряад Уластамнай ковидаар үбдэһэн зоной тоо яһала доошолоо.

Ниигэм 28 sep

Гүнзэгы удха шанартай

Буддын шажанай ёһололто ЦАМ хатар байгша һарын 24-дэ харуулагдаба. Тус хатар үбшэ зоболонһоо, муухай хоб жэбһээ аршалха аргатай юм. Үшөө тиихэдэ энэ ёһолол оюутадта болон һургуулида һурадаг шабинарта тон туһатай байха.

Ниигэм 28 sep

Ямаршье уларилда һайн автомашинаар

Буряад Уласаймнай эмнэлгын газарнуудта шэб шэнэхэн автомашинанууд дамжуулагдаба. Бүхыдөө аяар 91 «Лада Гранта» болон түргэн туһаламжын тусхай авто-хүлэгүүдэй түлхюурнүүд  баярай оршон байдалда барюулагдаба.

Ниигэм 28 sep

Эхин мэргэжэл олгуулна

Өөрынгөө хоёр улаан гараараа юумэ хэжэ шадаха, дархалха, бүри нарин урлал бүтээдэг зон хэзээдэшье, ямаршье сагта хүндэтэй ябадаг. Модо шулуу тайража, гэр байра бариха, түмэр түдэгэ суглуулжа, дарха хэхэ ажал барагдахагүй даа. Хүлэг болохо унаганһаа, хүн болохо багаһаа гэһэн сэсэн мэргэн үгын ёһоор хара багаһаа ажалай амта танижа хүдэржэбэл, хэнэйшье наһанда үлүү болохогүй. Энэл хараа баримталан, Улаан-Үдын һургуулинуудай шабинарые хүмүүжүүлдэг нэмэлтэ һуралсалай түб 1977 онһоо эхилжэ, ажалаа зохёоно.

Ниигэм 23 sep

Түүхэеэ уудалан...

Үнгэрһэн долоон хоногой эсэстэ бокс тухай шэнэ номтой танилсалга эмхидхэгдэбэ. Буряад Уласай Боксын федерациин хүтэлбэрилэгшэдэй ашаар энэ ном нара хараһан байна.

Спорт 22 sep

Үхибүүдээ баясуулан...

Хүүгэдэй дүрбэн талмай Ахын аймагай Саяан, Хужар, Сорог болон Өөрлиг һууринуудта эдэ үдэрнүүдтэ нээгдэһэн байна.

Ниигэм 22 sep

Һургуулинуудта эдеэн шанартай гү?

Мүнөө сагта һургуулинуудта багашуулые хэр зэргэ хооллуулнаб? Олон гэртэхинтэй хөөрэлдэхэдэ, эдеэниинь яһала һайн болонхой гэжэ хэлсэнэ. Буряад Уласай “Болбосорол тухай” хуулиин ёһоор, 1-дэхиһээ 4-дэхи хүрэтэр ангиин һурагшад,  мүн  тулюур байдалтай гэр бүлын багашуул үдэрэй нэгэ дахин халуун эдеэгээр хангагдаха ёһотой, харин һургуулида ябадаг муу бэетэй үхибүүд  үдэрэй хоёр дахин. Гэртээ һурадаг эрэмдэг бэетэй хүүгэд мүнгэн тэдхэмжэ абадаг юм. Минии һайн танил һургуулиингаа, ангиин бүлэг соо ороод,  һургуулиин эдеэ хоол тухай асуудал табиһан байна.

Дуратай зүйл шэлээ

Аймагай түб Нарһата һууринай үхибүүд хүүгэдэй спортын һургуулиин ажабайдалтай танилсажа, дуратай спортын зүйл шэлэн абаба. Иимэ хэмжээ ябуулга һуралсалай жэлэй эхиндэ үнгэргэгдэдэг заншалтай.

Спорт 22 sep

Барилга тогтоогүй

Буряад Уласта гэрнүүдые барилга урагшатай ябуулагдажа байна. Тиин Буряадай тоо бүридхэлгын албанай мэдээсэһээр,  2022 оной январь-август һарануудта уласай дэбисхэртэ 1970 үмсын болон олон квартиратай гэрнүүд баригдажа тушаагдаа.

Ниигэм 22 sep
Үшөө харуулха