Ниигэм 27 sep 2023 460

Түнхэн нютагта түрэлхи хэлэеэ шудалаа

Буряад Уласай, Эрхүү можын ба Үбэр Байгалай хизаарай һурагшадые буряад хэлэнэй оршондо нэбтэрүүлхэ талаар мэргэжэлэй шэглэлтэй халаан эмхидхэгдэбэ.

Түнхэнэй аймагай Шэмхын дунда интернат-һургуулиин захиргаан болон багшанар байгша оной августын 10-һаа долоон хоногой хугасаа соо Буряад Уласай, Үбэр Байгалай хизаарай Агын тойро­гой, мүн тиихэдэ Эрхүү можын Усть-Ордын тойрогой 8-дахи ангиин 60 һурагшадые угтажа, буряад хэлэнэй дулаахан оршон тойрондо байлгаба.

Түрүүшын энэ мэргэжэлэй халаанда 6 хүтэлбэрилэгшэ багшанар эдэ үдэрнүүд соо элдэб янзын хэшээлнүүдые, мастер-классуудые гансашье үхибүүдтэ бэшэ, харин заа­жа байһан багшанарта дурадхаһан байна.

Буряад Уласай нэмэлтэ һуралсалай багша, хэлэ бэшэгэй эрдэмэй дид-доктор Любовь Михай­ловна Балдуева, Цырендолгор Бадмаевна Бадмацыренова, Мария Николаевна Самбялова, Соёлма Саяновна Базарова, Саяна Буян­туевна Сушкеева, Агын тойрогой Могойтын дунда һургуулиин багша Дарима Ринчинхандаевна Эрдыне­ева, Усть-Ордын тойрогой Буряад Енгүүдэй дунда һургуулиин багша Инна Петровна Атутова гэгшэд дүй дүршэлөөрөө хубаалдаа.

Үхибүүд үдэр бүри хэшээлнүүдтэ байхаһаа гадна, буряад арадайнгаа соёлтой бүри гүнзэгыгөөр танилсаа: Хойто Гол нютагай хизаар ороноо шэнжэлэлгын музей, бугын болон страусуудай фермэнүүд, Түнхэнэй Үндэһэтэнэй парк, Аршаан һууринай үзэсхэлэнтэ гоё газарнуудаар ябаа.

Энээнһээ гадна Буряад Уласай, Эрхүү можын ба Үбэр Байгалай хизаарай 8-дахи ангиин һурагшадые буряад хэлэнэй оршондо нэбтэрүүлхэ тала­ар мэргэжэлэй шэглэлтэй халааниие үнгэргэлгын хэмжээндэ буряад хэлэ ба уран зохёол заалгын шухала асу­удалнуудые зүбшэн хэлсэхэ «дүхэриг шэрээ» П.М. Билдаевай нэрэмжэтэ Аршаанай юрэнхы болбосоролой дунда һургуулиин дэргэдэ эмхидхэг­дээ. Эндэ һургуулиин захирал болохо Дашима Гылыковна Дамдиновагай үүргэ тон ехэ.

Нютаг хэлэнүүдэйнгээ онсо шэнжэнүүдые үхибүүд ехэ һонирхон, бэе бэетэеэ тон дүтэ харилсан, ерээдүйдэ өөһэд дундаа үшөөшье улам нягта харилсаа холбоотой болохонь дамжаггүй.

Түнхэнэй аймагай Шэмхын дунда интернат-һургуулиин захирал Сер­гей Матвеевич Сушкеевтэ үхибүүдэй болон хүтэлбэрилэгшэдэй зүгһөө сэдьхэлэйнгээ баярые мэдүүлнэбди.

Цырендолгор БАДМАЦЫРЕНОВА, багша