Ниигэм 3 may 2024 1178

Бэлэдхэл һайтай бэрхэ үхибүүд

Хүүгэдэй сэсэрлигүүдэй шабинарай дунда буряад хэлээр олимпиада үнгэрһэн долоон хоногто боложо түгэсэбэ. Буряадай ниислэлэй 18 үхибүүн хабаадаһан байна.

© фото: авторай гэрэл зураг

 Стеклозавод тосхондо оршодог «Ая ганга» гэһэн сэсэрли­гэй талмай дээрэ тус хэмжээ ябуулга үнгэргэгдөө. 2020 онһоо хойшо эмхидхэгдэдэг энэ олим­пиада энэл һуралсалай гуламтада үнгэргэгдэдэг заншалтай.

- Жэл бүри энэ олимпиада ондо ондоо гуримаар эмхидхэнэб­ди. Хабаадагша үхибүүд буряад хубсаһа үмдөөд ерэдэг заншалтай. Түрүүшын хэмжээндэ 14 үхибүүн ха­баадаа. Удаадахи олимпиаданууд- та 21 хүбүүд, басагад бэлиг шада­барияа харуулһан байна. Улаан- Үдэ хотодо иимэ хэмжээ ябуулга 4-дэхиеэ эмхидхэгдээ, - гэжэ ниис- лэлэй захиргаанай Болбосоро­лой хорооной дэргэдэхи түбэй мэргэжэлтэн Гэрэлма Дымчикова хөөрэнэ.

Мүнөө жэлэй олимпиадада 21 сэсэрлиг шабинараа эльгээхэ ту­хай мэдүүлгэ оруулаа. Гурбанайнь ерэжэ шадаагүйдэнь харамтай.

- Гэр бүлын жэлдэ хэмжээ ябуул- га зорюулагдаа. Бүхы даабаринууд энээн тухай байгаа. Хабаадагша хэр зэргэ буряад хэлэ ойлгоноб гэжэ эгээл түрүүн шалгагдаа. Удаань Дулма хүгшөөдэйндэ үхибүүд айлшалаад, бообо амталхынгаа үедэ гэр бүлэ тухайгаа хөөрэжэ үгөө, шүлэг, дуунуудые хангюур­даа. Иимэ аргаар хэр үгэнүүдые, мэдүүлэлнүүдые мэдэнэб гэжэ ха­рагдаа. Бүхы хабаадагшад ехэ һайн бэлэдхэлтэй, бэрхэнүүд байгаа, - гэжэ шүүгшэдэй түрүүлэгшэ Баяр­ма Цырендоржиева мэдүүлнэ.

67-дохи «Подснежник» гэһэн сэсэрлигэй Адиса Дышенова, 104- дэхи «Зорька» сэсэрлигэй Ринчин Дымшеев болон 86-дахи «Оюна» сэсэрлигэй Галсан Надцалов гэг­шэд эрхимүүд гэжэ нэрлэгдээ. Галсан хадаа хоёрдохиёо түрүүлээ гээд хэлэлтэй.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: авторай гэрэл зураг