Ниигэм 3 may 2024 1068

«Сэсэрлигэй ажал сэдьхэлдэм дүтэ»

Хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ буряад хэлэ заадаг багшанарай болон хүмүүжүүлэгшэдэй дунда мэргэжэлтэ урилдаанууд 2019 онһоо хойшо эмхидхэгдэнэ. Һаяхана Улаан-Үдэ хотын урилдаан боложо, түрүү һуури эзэлһэн багшанар уласай шатада хабаадаха эрхэдэ хүртэһэн байна. Гол шан - Гран-придэ 111-дэхи «Дашенька» сэсэрлигэй багша Евгения Бадмаева хүртөө.

© фото: авторай гэрэл зураг

Буряадай ниислэлэй хүүгэдэй сэсэрлигүүдэй 8 түлөөлэгшэ эндэ оролсожо, бэлиг ша­дабарияа хэдэн шатада харуулаа. 140 «а» кварталда оршодог «Оюна» сэсэрлигэй шэнэ бай­шанда ябадаг үхибүүдтэ хэшээлнүүдые заажа, хүн бүхэниинь өөрын онол аргануудые дэлгээгээ.

«Абьяас бэлигтэй багша», «Илдам зулгы хүмүүжүүлэгшэ», «Эрмэлзэл», «Шуран шударгы хүмүүжүүлэгшэ» болон бусад номинацинуудаар эрхимүүд элирүүлэгдээ.

15-дахи «Радуга» сэсэрлигэй багша Сэсэг­ма Будаин, 91-дэхи «Строитель» сэсэрлигэй хүмүүжүүлэгшэ Оюна Абгадеева болон 35-дахи «Алые паруса» гэһэн сэсэрлигэй багша Людмила Бальжурова шангай һууринуудые эзэлээ. Эдэ гур­бан болон Гран-придэ хүртэһэн Евгения Бадмаева гэгшэд уласай хэмжээнэй урилдаанда хабаадаха. Тус хэмжээн май соо үнгэргэгдэхэ юм.

Евгения Бадмаева хүүгэдэй сэсэрлигтэ 2019 онһоо хүдэлнэ. Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулиин Үндэһэтэнэй гуманитарна институт дүүргэһэнэй удаа Улаан-Үдэ хотын 32-дохи һургуулида хүдэлһэн намтартай.

- Сэсэрлигэй ажал минии сэдьхэлдэ дүтэ байна. Юуб гэхэдэ, багашуултай наадаад, собхороод, дуу­лалдаад, хатараад ябахада, гоё байдаг бшуу. Энэ хаһада наадан лэ үхибүүдэй ухаа бодол нүлөөлдэг гээшэ. Тиимэһээ би ехэнхидээ нааданай гуримаар хэшээлнүүдые үнгэргэхэ дуратайб, - гэжэ Евгения Баторовна Бадмаева абаһаар лэ хэлэнэ.

Хурамхаанай аймагай түрэл Бархан нютагайн­гаа һургуулида һурахадаа, буряад хэлэндэ дура­тай болоһоноо мэдүүлнэ. Буряад хэлэнэй ба уран зохёолой багша Эржэн Очиржаповна Цыренова тон ехээр нүлөөлөө.

- Эржэн Очиржаповна буряад хэлээр элдэб урилдаануудта, мүрысөөнүүдтэ абаад ябагша һэн. Олимпиадануудта түрүү һууринуудые эзэл­дэг байгааб. «Булжамуур» ансамбльда 4-дэхи классһаа абаад, һургуулияа дүүргэтэрээ ябааб. Баргажанай хуушан дуунуудые дуулажа, аялгануу- дые гаргадаг һэмди. Буряад домогуудаа түүрээн хөөрэжэ, аймагайнгаа нютаг нугануудаар ябааб­ди. Улаан-Үдэ хото түрүүшынхиеэ 6-дахи классай шаби ябаад ерээб. Этнографическа музейн тал­май дээрэ тайзан дээрэ гараһан байнабди, - гэжэ «Эрхим хүмүүжүүлэгшэ» һанан дурсана.

Хүүгэдэй сэсэрлигтэ хэрэглэхэ буряад наада­нуудые Евгения Баторовна зохёожо эхилһэн байна. Балшар бага наһанһаа хойшо гоёор зураха бэлигынь эдэ наадануудые бэлдэхэдэнь туһатай. «Хүхюу фермэ» гэһэн түрүүшынь наадан олон хүмүүжүүлэгшэдэй, заахан хүбүүд, басагадай дуратай зүйл болонхой.

- 2021 ондо онлайн аргаар үнгэргэгдэһэн «Эрхим хүмүүжүүлэгшэ» гэһэн уласай урилдаан­да хабаадахадаа, түрүүшынгээ наада бүтээһэн байнаб. Тиихэдэ 39 хабаадагшад сооһоо эрхим табанай тоодо оролсоод, «Танилсалга» гэһэн нэрэ зэргэдэ хүртөөб. Удангүй «Хүхюу фермэ» наадамни Буряадай Толгойлогшын грантда хүртөө. Тэрэл жэлдэ энэ наадаараа мүрысөөн эмхидхэгдээ. Нааданда оролсоһон бүхы 23 сэсэрлигтэ бэлэг болгон дамжуулагдаа һэн, - гэжэ түрүүшынгээ амжалтанууд тухай Евгения Баторовна хөөрэнэ.

Удаань бүтээгдэһэн «Орон дэлхэйгээр аян­шалга», «12 жэл» гэһэн наадануудынь олондо мэдээжэ болонхой, буряад хэлэ үзэлгэдэ тон туһатай зүйлнүүд болоно. Мүнөө жэлдэ «Эрхим хүмүүжүүлэгшэ» урилдаанда хабаадахадаа, Евге­ния Бадмаева үшөө нэгэ һонирхолтой наадаяа харуулаа.

- «Буряад ороной Улаан номдо оруулагдаһан ан амитад» гээд һая зохёогооб. «Оюна» сэсэрли­гэй үхибүүд дуратайгаар минии хэһэн хэшээлдэ наадалсажа, намайе баярлуулаа. Юуб гэхэдэ, үхибүүдэй мэдэдэггүй амитадые оруулаа гүб гэжэ түрүүн һанажа байгааб. Теэд бүхы үхибүүд тэдэ- ниие танидаг, мэдэдэг байшоо. Тиимэһээ саашань айлтагүйгөөр дамжуулхабди, - гээд, буряад хэлэ­нэй багша мэдүүлнэ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: авторай гэрэл зураг