Зурхай 29 apr 2024 837

Буряад-монгол зурхай апрелиин 29 майн 5 болотор

© фото: Анна Огородник

Апрелиин 29, гарагай 2, буряад-монгол литээр 21

21-дэ үрэһэ тарихада, засаг зургаанай эрхэ мэдэлэй хэрэгүүдые ябуулхада һайн. Халуун уһанда орохогүй.
Амгалан тайбанай, малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада; гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

«Айлшанай» үүдэн нээгдэнэ: айлшадые урихагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бэшэ зүгүүд руу һайн.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ, урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – халдабарита үбшэндэ.

Апрелиин 30, гарагай 3, буряад-монгол литээр 22

22-то эрдэм номдо һурахада, зурхай шудалхада, урлалай аргануудта һурахада һайн.

Амгалан тайбанай, баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һайн үдэр.

«Наймаанай» үүдэн нээгдэнэ: олзын хэрэг эрхилхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – эдеэн элбэгжэхэ, гэбэшье үбшэн хүрэжэ болохо.

Майн 1, гарагай 4, буряад-монгол литээр 23

23-да хотодо хэрэг бүтээхэдэ һайн. Амгалан тайбанай, адуу мориной хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

«Хүбүүнэй» үүдэн нээгдэнэ: хүүгэдэй шухала хэрэг бүтээхэгүй, түрэһэн үдэрыень тэмдэглэхэгүй, гэрһээ холо эльгээхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, баруун зүг руу муу; бэшэ тээшэ зүглэхэдэ һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – баялигта.

Майн 2, гарагай 5, буряад-монгол литээр 24

Амгалан тайбанай, илангаяа хүүгэдэй даллага абахада; тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

«Сэрэгэй» үүдэн нээгдэнэ: сэрэг хүдэлгэхэгүй, заргалдахагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу; бэшэ зүгүүд руу һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ.

Майн 3, гарагай 6, буряад-монгол литээр 25

Хандамаанарай дүйсэн үдэр. 25-да үрэһэ тарихада, наһа барагшые хүдөөлхэдэ, андалдаа, наймаа хэхэдэ һайн.

Амгалан тайбанай, хониной хэшэг даллага абахада һайн.

«Түрэлнүүдэй» үүдэн нээгдэнэ: түрэл гаралнуудтаяа найрлахагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу; бэшэ тээшэ зүглэхэдэ һайн. Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – нюдэнэй даралта ехэдэхэ.

Майн 4, гарагай 7, буряад-монгол литээр 26

26-да айраг тараг бэрихэдэ, газар хахалхада һайн. Адуу мал худалдахагүй, аралжаа наймаа ябуулхагүй.

Амгалан тайбанай, ургаса таряанай даллага абахада; бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

«Хэрэмэй» үүдэн нээгдэнэ: гэрэй һуури татахагүй, гэр байра заһабарилхагүй, зөөлгэхэгүй.

Энэ үдэр «морин үхэхэ, эмээл хухарха» ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – аза талаанда.

Майн 5, гарагай 1, буряад-монгол литээр 27

27-до наһа барагшые хүдөөлхэдэ, айраг тараг бэрихэдэ һайн.

Энэ үдэр амгалан тайбанай, эдеэ унданай, баялигай, адуу малай хэшэг даллага абахада һайн.

«Бэриин» үүдэн нээгдэнэ: бэриин хэрэгүүдые үйлэдэхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, урда зүг руу муу; бэшэ зүгүүд руу - гэмгүй.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн гараг.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда.

Зурхай Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна Огородник