Соёл уралиг 27 sep 2023 504

Заншалаа залуушуулда дамжуулха

Байгал шадарай аймагта «Ёhо заншалай ульһан» гэжэ нэрэтэй яармаг-фестиваль үнгэрөө. Уласай мэдээжэ уран hайханай бүлгэмүүд, мүн уран дархашуул Нестерово hууринда сугларжа, бэлиг талаангаа харуулаа. Тус хэмжээ ябуулга Соёлой үүсхэлнүүдэй жасын Юрэнхылэгшын грантын ашаар «Арт-Байкал» гэhэн түбэй түсэлэй шугамаар бэелүүлэгдэбэ.

Энэ яармаг-фестивальда Байгал шадарай аймагhаа гадуур Хяагтын, Захааминай, Баргажанай аймагуудай нютагуудhаа түлөөлэгшэд ерээ. Бултадаа дүй дүршэлтэй уран гартан, мүн лэ бэлигтэй уран hайханай бүлгэмүүд байһанаа гэршэлээ. Жэшээнь, Хяагтын аймагай түлөөлэгшэд хониной нооhоор бэлдэгдэhэн гоё гэгшын хубсаhа хунар олоной үзэмжэдэ дурадхаа. Мүн лэ арадай уран hайханай үзэмжэдэ заха холын Захааминай аймагай Ехэ Сахир нютагhаа Чингис Лыгденов ерэжэ, өөрынгөө бүтээлнүүдые дэлгээгээ.

«Арт-Байкал» гэhэн түбэй түсэлэй зорилго хадаа хүдөөгэй уран гартанай ажал хэрэг арад зоной дун­да дэлгэрүүлжэ, тэдэнэй бэлиг шадабари олоной анхаралда үргэнөөр дурадхалга болоно.

Манай түбэй дэргэдэ залуу уран дархан hуралсал гаража, жэлэй туршада хэhэн бүтээлнүүдээ эндэ харуулна, - гэжэ «Тепло традиций» гэhэн яармаг-фестиваль эмхидхэгшэ Татьяна Черных хөөрэбэ.

Энэ басаганай габьяа соёлой сайд онсо тэмдэ­глэнэ hэн. «Татьяна Черных - бэрхэ басаган, аймаг, нютаг бүхэндэ иимэ эдэбхитэй басагадай байбал, ехэ һайн байха һэн. Ямараар бэе бэедээ туһатай, ямараар нютаг нугамнай һайн тээшээ хубилха бай­гааб даа. Залуушуул гээшэмнай өөрын харасатай, онсо бодолтой, шэнэ сагтай адли гэшхэлдэг зон гээшэ. Татьяна тон тиимэ», – гэжэ Буряад Уласай соёлой сайд Соёлма Дагаева тэмдэглээ.

Энэ хэмжээ ябуулга Буряад Уласай байгуулагдаhаар 100 жэлэй ойн баярта зорюулаг­даа юм гэжэ хэлэлтэй.