Ниигэм 6 dec 2023 591

Түрэл һургуулияа амаршалаа

Михей Ербановай нэрэмжэтэ Буряадай аграрна колледж байгуулагдаһаар 95 жэлэйнгээ ойн баярые тэмдэглэжэ, амаршалгын һайхан үгэнүүдые тогтоон абана. Элдэб онуудта мэргэжэлтэй болоһон зон һуралсалай гуламтада декабриин 1-дэ айлшаар бууһан байна.

© фото: авторай гэрэл зураг

Баяр ёһололой хэмжээ ябуул­гада колледж дүүргэжэ га­рагшад эгээл хүндэтэй айл­шад болоно гээд, багшанар болон оюутад тэмдэглэнэ. Тэдэ оюутан ябаһан эгээл хүхюутэй, согтой зугаа­тай, мартагдашагүй хаһаяа дурсажа, һаяхана заһабарилагдаһан түрэл колледж соогоо урма баяртайнууд алхалнад. Хэзээб даа һураһан танхи­муудтаа орожо һуугаа.

- Маанадта харагдаа, үзэгдөөгүй оньһон хэрэгсэлнүүд хэрэглэгдэдэг болонхой. Сагай эрилтэдэ таара­маар оюутад мэргэжэлээ шудалжа байһандань баярламаар. Лабора­торинууд соо хуу шэнэ бүтээлнүүд, коридор соо нюдэ баярлуулма гоё болонхой, - гэжэ колледж дүүргэгшэд нэгэ дуугаар мэдүүлнэ.

Аяар холын 1965 ондо дүүргэһэн Иннокентий Михайлович Степа­нов хүдөө ажахын тус техникум дүүргэжэ гараһандаа, нэгэшье үдэр халаглаагүй байһанаа хэлэнэ. Суг хамта һураһан нүхэдэйнгөө жэл бүри үсөөржэ байһандань, зосоонь муу болоно.

- Тэрэ үедэ иимэ залуугаар хэн­шье һурадаггүй байгаа. Бидэ 25-30 наһатай хүбүүд, басагад колхоз совхозойнгоо зууршалгаар һурахаяа ерэдэг һэмди, - гэжэ агроном мэр­гэжэлтэй Иннокентий Степанов хөөрэнэ.

1974 ондо бухгалтер боложо гараһан Валентина Семёнов­на Перевалова техникумдэ гэр бүлөөрөө һураһанаа мэдүүлнэ.

- Бидэ гэртээ 11 үхибүүд байгааб­ди. Урид манай ехэ эгэшэ бухгалтер мэргэжэлдэ Хяагтын хүдөө ажахын техникумдэ һуража гараа. 1970-аад онуудта бидэ гурбан эгэшэнэр эндэ һуража, нягталан бодолгын мэргэжэлтэйнүүд (бухгалтернууд) боложо гараа һэмди. Ехэ зохид һуралсалай гуламта байгаа. Бэрхэ багшанарта заалгаһандаа, түрүү мэргэжэлтэдэй тоодо оролсожо шадааб. Хүдөө ажахыда оройдоол гурбан жэл хүдэлөөд, саашадаа ажалайнгаа намтар хүн зониие туһаламжын ниигэмэй һалбарида үргэлжэлүүлээб, - гэжэ Валентина Перевалова хөөрэнэ.

Бухгалтер Светлана Ивановнагай тэмдэглэһээр, Ербановай нэрэмжэтэ техникум дүүргэһэн бухгалтернууд ажабайдалай ямаршье һалбарида амжалтатайгаар хүдэлдэг. Өөрөө Светлана Ивановна Хяагтын аймагай Ранжуровай нэрэмжэтэ колхоздо 30 гаран жэлдэ хүдэлөө.

Пётр Николаевич Митрофанов болон Михей Николаевич Шобтонов гэгшэд зоотехник мэргэжэлтэйнүүд, 1970-аад онуудта хүдөө ажахын техникумдэ һураа. Һайн һуралсал абаһанһаа боложо, уласай түрүү колхозуудта ахамад зоотехнигүүд болоһон байна.

Мүнөө үеын оюутад һайхан тоглолто харуулжа, хүндэтэ айлша­дые амаршалаа.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: авторай гэрэл зураг