Зурхай 25 mar 2024 859

Буряад-монгол зурхай мартын 25-һа 31 болотор

© фото: Анна Огородник

Мартын 25, гарагай 2, буряад-монгол литээр 15.

Абида бурханай дүйсэн үдэр.

15-да гэр байра барихада, үрэһэ тарихада, арьбажуулгын хэрэгүүдые бүтээхэдэ һайн. Гэрлэхэгүй, наһа бараг­шые хүдөөлхэгүй, нүүхэгүй.

Амгалан тайбанай, баялигай, мал­гайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг далла­га абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

«Түрэлнүүдэй» үүдэн нээгдэнэ: түрэл гаралнуудтаяа найрлахагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, урда зүг руу муу; бэшэ зүгүүд руу һайн.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ, урагшатай гараг; хонин жэл­тэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – үлзытэй, гэбэшье һүнэһэн толгойдо оршоно гэжэ болго­омжолхо хэрэгтэй.

Мартын 26, гарагай 3, буряад-монгол литээр 16.

16-да нүхэд болоходо, эд бараа худалдахада, андалдахада, нүхэ мал­тахада һайн; хэрүүл ама татахагүй, заргалдахагүй, холын замда мордохогүй.

Амгалан тайбанай, баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэ­дэ, һайн үдэр.

«Хэрэмэй» үүдэн нээгдэнэ: гэрэй һуури татахагүй, гэр байра заһабарилхагүй, зөөлгэхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ.

Мартын 27, гарагай 4, буряад-монгол литээр 17.

17-до аралжаа наймаа ябуулхада, наһа барагшын хэрэгүүдые бүтээхэдэ һайн. Бэри буулгахагүй.

Амгалан тайбанай, адуу мориной хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

«Бэриин» үүдэн нээгдэнэ: бэриин хэрэгүүдые бүтээхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бэшэ тээшэ зүглэхэдэ гэмгүй.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг бай­хые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – нюдэн бүрэлзэхэ, зүһэ шарай доройтохо.

Мартын 28, гарагай 5, буряад-монгол литээр 18.

18-да айраг тараг бэрихэдэ һайн. Наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй.

Амгалан тайбанай, илангаяа хүүгэдэй даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

«Үхээриин» үүдэн нээгдэнэ: наһа барагшые хүдөөлхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – гарза гараха.

Мартын 29, гарагай 6, буряад-монгол литээр 19.

19-дэ бэри буулгахые, адуу мал худалдахые тэбшэхэ.

Амгалан тайбанай, хониной хэшэг даллага абахада һайн.

«Үхэлэй» үүдэн нээгдэнэ: наһа бараг­шын хэрэгүүдые үйлэдэхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ зүгүүд руу һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй ураг­шатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэ­нэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – Бурхан багшын һургаалнууд дэлгэрнэ.

Мартын 30, гарагай 7, буряад-монгол литээр 20.

20-до арьбажуулгын бүхы хэрэгүүдые бүтээхэдэ, урагшатай, һайн.

Амгалан тайбанай, ургаса таряанай даллага абахада; бар, морин, нохой жэл­тэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

«Ниитын» үүдэн нээгдэнэ: суглаа зарлахагүй, шухала уулзалга эмхидхэхэгүй.

Энэ үдэр «морин үхэхэ, эмээл хухар­ха» ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – үлэсхэлэндэ, ангалгада.

Мартын 31, гарагай 1, буряад-монгол литээр 21.

21-дэ үрэһэ тарихада урагшатай.

Энэ үдэр амгалан тайбанай, эдеэ унданай, баялигай, адуу малай хэшэг даллага абахада һайн.

«Айлшанай» үүдэн нээгдэнэ: айлша­дые урихагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бэшэ зүгүүд руу һайн.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – халдабарита үбшэнүүдтэ.

Зурхай Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна Огородник