Зурхай 19 mar 2024 1217

Буряад-монгол зурхай мартын 18-һоо 24 болотор

© фото: Анна Огородник

Мартын 18, гарагай 2, буряад-монгол литээр 9

9-дэ худалдаа наймаа ябуулхада һайн.

Гэрлэхэгүй, наһа барагшые хүдөөлхэгүй.

Амгалан тайбанай, малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн. 

«Үхэлэй» үүдэн нээгдэнэ: наһа барагшын хэрэг бүтээхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, урда зүг руу муу; бэшэ зүгүүд руу һайн.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ, урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр. 

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ. 

Мартын 19, гарагай 3, буряад-монгол литээр 10

10-да холын замда мордохогүй.

Амгалан тайбанай, баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

«Ниитын» үүдэн нээгдэнэ: суглаа зарлахагүй, шухала уулзалга эмхидхэхэгүй. 

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу. 

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй. 

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда. 

Мартын 20, гарагай 4, буряад-монгол литээр 11

Тэрсүүд үдэр санваар хүртэхэ, ном шагнаха, холын харгыда гараха, нүүхэ ба бэриин үйлэ, хүдөө гаргаха гэхэ мэтэнүүдые тэбшэхэ. 11-дэ «хатуу хэрэгүүдые» бүтээхэгүй.

Амгалан тайбанай, адуу мориной хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

«Айлшанай» үүдэн нээгдэнэ: айлшадые урихагүй.

Энэ үдэр харгыды гарахада, баруун зүг руу муу, бэшэ тээшэ зүглэхэдэ гэмгүй. 

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог. 

Үһэеэ абхуулхада – ухаан хурсадаха.

Мартын 21, гарагай 5, буряад-монгол литээр 12. 

12-то шэнэ тушаалда дэбжүүлэгдэхэдэ, тогтоолнуудые гаргахада, айраг тараг бэрихэдэ һайн.

Амгалан тайбанай, илангаяа хүүгэдэй даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

«Наймаанай» үүдэн нээгдэнэ: олзын хэрэг эрхилхэгүй.

Энэ үдэр «морин үхэхэ, эмээл хухарха» ушарһаа харгыда гарахада муу. 

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн.

Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – аминда харша. 

Мартын 22, гарагай 6, буряад-монгол литээр 13

13-да гэр байрануудые барихада, газарай ажал ябуулхада, холын замда мордоходо урагшатай. Адуу мал худалдахые тэбшэхэ.

Амгалан тайбанай, хониной хэшэг даллага абахада һайн. 

«Хүбүүнэй» үүдэн нээгдэнэ: хүүгэдэй шухала хэрэгүүдые бүтээхэгүй, түрэһэн үдэрыень тэмдэглэхэгүй, гэрһээ холо эльгээхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ зүгүүд руу һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда.

Мартын 23, гарагай 7, буряад-монгол литээр 13 (дабхарлаба)

13-да гэр байрануудые барихада, газарай ажал ябуулхада, холын замда мордоходо урагшатай. Адуу мал худалдахые тэбшэхэ.

Амгалан тайбанай, ургаса таряанай даллага абахада; бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

«Хүбүүнэй» үүдэн нээгдэнэ: хүүгэдэй шухала хэрэгүүдые бүтээхэгүй, түрэһэн үдэрыень тэмдэглэхэгүй, гэрһээ холо эльгээхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ тээшэ зүглэхэдэ гэмгүй.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. 

Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха хэрэгтэй. 

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда.

Мартын 24, гарагай 1, буряад-монгол литээр 14

14-дэ адуу мал худалдахада һайн, хотодо хэрэг бүтээхэдэ урагшатай.

Энэ үдэр амгалан тайбанай, эдеэ унданай, баялигай, адуу малай хэшэг даллага абахада һайн.

«Сэрэгэй» үүдэн нээгдэнэ: сэрэг хүдэлгэхэгүй, заргалдахагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ зүгүүд руу һайн.

Үһэеэ абхуулхада – баялигта.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Зурхай Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна Огородник