Зурхай 15 apr 2024 796

Буряад-монгол зурхай апрелиин 15-һаа 21 болотор

© фото: Анна Огородник

Апрелиин 15, гарагай 2, буряад-монгол литээр 7

Газар уһанай ажалнуудые хэхэдэ, наһа барагшын хэрэг бүтээхэдэ һайн.

Амгалан тайбанай, малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада; гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

«Бэриин» үүдэн нээгдэнэ: бэри буулгахагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ зүгүүд руу һайн.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ, урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүл аман дэл­гэрхэ.

Апрелиин 16, гарагай 3, буряад-монгол литээр 8

Отошо бурханай Дүйсэн үдэр.

Муу муухайе, дайсаниие дарахада һайн. Хүдөө талада ажал ябуулхагүй, гэрлэхэгүй, холын харгыда гарахагүй, хубсаһа эсхэхэгүй.

Амгалан тайбанай, баялигай хэшэг даллага абахада; хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

«Үхээриин» үүдэн нээгдэнэ: наһа барагшые хүдөөлүүлхэгүй.

Энэ үдэр «морин үхэхэ, эмээл хухарха» ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр - һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – наһан утадхагда­ха.

Апрелиин 17, гарагай 4, буряад-монгол литээр 9

Тэрсүүд үдэр санваар хүртэхэ, ном шагнаха ба бурханай тахилга хэхэ, дал­лага абаха, холын харгыда гараха, нүүхэ ба бэриин үйлэ бүтээхэ, нүгшэһэниие хүдөө гаргаха гэхэ мэтые тэбшэхэ.

Аянда мордоходо, наймаа хэхэдэ һайн. Гэрлэхэгүй, хүүр залахагүй.

Амгалан тайбанай, адуу мориной хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

«Хүүрэй» үүдэн нээгдэнэ: наһа бараг­шын хэрэг бүтээхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бэшэ тээшэ зүглэхэдэ һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг бай­хые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ.

Апрелиин 18, гарагай 5, буряад-монгол литээр 10

Бальжинима (Согто) үдэр амиды ба нүгшэһэнэй ямаршье үйлэдэ һайн: Синпүн гэхэ мэтэ газарай бусадшье эзэ­дэй байбалшье, али үгышье һаа, согто хутаг, буян болохо.

Амгалан тайбанай, илангаяа хүүгэдэй даллага абахада; тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

«Ниитын» үүдэн нээгдэнэ: суглаа зарлахагүй, шухала уулзалга эмхидхэхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илан­гаяа баруун зүг руу.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда.

Апрелиин 19, гарагай 6, буряад-монгол литээр 11

Хурим түрэ наадахада, арьбажуулгын хэрэгүүдые бүтээхэдэ һайн.

Амгалан тайбанай, хониной хэшэг даллага абахада һайн.

«Айлшанай» үүдэн нээгдэнэ: гэртээ хүниие урихагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бэшэ зүгүүд руу һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй ураг­шатай һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэ­нэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – һонор болохо, ухаан хурсадаха.

Апрелиин 20, гарагай 7, буряад-монгол литээр 12

Хуули соносхоходо, тушаалда томил­ходо, айраг тараг бүрихэдэ һайн. Аянда гарахагүй, адуу мал худалдахагүй.

Амгалан тайбанай, ургаса таряанай даллага абахада; бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

«Хүбүүнэй» үүдэн нээгдэнэ: хүүгэдэй шухала хэрэг бүтээхэгүй, түрэһэн үдэрыень тэмдэглэхэгүй, гэрһээ холо эльгээхэгүй.

Энэ үдэр «морин үхэхэ, эмээл хухарха» ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр - һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ, гай тодхорто.

Апрелиин 21, гарагай 1, буряад-монгол литээр 13

Гэр байра барихада, газар элдүүрилхэдэ, аянда мордоходо һайн.

«Сэрэгэй» үүдэн нээгдэнэ: сэрэг хүдэлгэхэгүй, заргалдахагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу; бэшэ зүгүүд руу гэмгүй.

Луу жэлтэнэй урагшатай һайн гараг.

Үһэеэ абхуулхада – баялигта.

Зурхай Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна Огородник