Зурхай 1 apr 2024 594

Буряад-монгол зурхай апрелиин 1-һэ 7 болотор

© фото: Анна Огородник

Апрелиин 1, гарагай 2, буряад-монгол литээр 22

22-то эрдэм номдо, урлалай аргануудта һурахада, зурхай шудалхада һайн. 15:24 саг болотор шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, зүүбшэ гоёолто зүүхэдэ, хатар наада эмхидхэхэдэ, хурим түрэ үнгэргэхэдэ, шэнэ тушаал эзэлхэ­дэ, гэр бүлэ шэнээр байгуулхада урагшатай. Энэ сагһаа хойшо эм найруулхада, эмнэлгэ эхилхэдэ, угаалга хүүлэхэдэ, хурим түрэ үнгэргэхэдэ, аралжаа наймаа ябуулхада, урагшатай, һайн.

Амгалан тайбанай, малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада; гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

«Наймаанай» үүдэн нээгдэнэ: олзын хэрэг эрхилхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ, урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – эдеэ ундан элбэгжэ­хэ.

Апрелиин 2, гарагай 3, буряад-монгол литээр 23

23-да хотодо хэрэг бүтээхэдэ урагшатай. Эмнэлгэ эхилхэгүй.

Амгалан тайбанай, баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һайн үдэр.

«Хүбүүнэй» үүдэн нээгдэнэ: хүүгэдэй шухала хэрэгүүдые бүтээхэгүй, түрэһэн үдэрыень тэмдэглэхэгүй, гэрһээ холо эльгээхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бэшэ тээшэ зүглэхэдэ һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг яба­ха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – баялигта.

Апрелиин 3, гарагай 4, буряад-монгол литээр 24

Амгалан жаргалантай Дашиниматай (Үлзытэ) үдэр абишиг (Ваан) хайрлахада, һайтар байгуулхада (рамнай үргэхэдэ), бур­ханай тахилга хэхэдэ һайн.

24-дэ нүхэд болоходо һайн. 14:36 саг болотор эм найруулхада, эмнэлгэ эхилхэдэ, угаалга хүүлэхэдэ, хурим түрэ үнгэргэхэдэ, аралжаа наймаа ябуулхада, арьбажуулгын бүхы үйлэнүүдые бүтээхэдэ, урагшатай, һайн. Энэ сагһаа хойшо шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, зүүбшэ гоёолто зүүхэдэ, хатар наада эмхид­хэхэдэ, хурим түрэ үнгэргэхэдэ, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, гэр бүлэ шэнээр байгуулхада ураг­шатай.

Амгалан тайбанай, адуу мориной хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

«Сэрэгэй» үүдэн нээгдэнэ: сэрэг хүдэлгэхэгүй, заргалдахагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ тээшэ зүглэхэдэ һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ.

Апрелиин 4, гарагай 5, буряад-монгол литээр 25

Хандамаанарай дүйсэн үдэр.

25-да үрэһэ тарихада, наһа барагшын үйлэнүүдые бүтээхэдэ, аралжаа наймаа ябу­улхада һайн.

Энэ үдэр гарза гаража, хулгай дээр­мэ ушаржа магад. Шухала хэрэгүүдые эрхилхэгүй, илангаяа хурим түрэ үнгэргэхэгүй, эмнэлгэ эхилхэгүй.

Амгалан тайбанай, илангаяа хүүгэдэй даллага абахада; тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

«Түрэлнүүдэй» үүдэн нээгдэнэ: түрэл гаралнуудтаяа найрлахагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу; бэшэ зүгүүд руу һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – нюдэнэй даралта хөөрэхэ.

Апрелиин 5, гарагай 6, буряад-монгол литээр 26

26-да айраг тараг бэрихэ, газар хахалха, элдүүрилхэ хэрэгүүд урагшатай. Газаашань адуу мал үгэхые, худалдахые, аралжаа най­маа ябуулхые тэбшэхэ.

12:12 болотор һанаһанаа бүтээхэдэ, газар худалдажа абахада, ажал хэрэгүүдээ согсол­ходо һайн. Энэ сагһаа хойшо шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, зүүбшэ гоёолто зүүхэдэ, хатар наада эмхидхэхэдэ, хурим түрэ үнгэргэхэдэ, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, гэр бүлэ шэнээр бай­гуулхада урагшатай.

Амгалан тайбанай, хониной хэшэг далла­га абахада һайн.

«Хэрэмэй» үүдэн нээгдэнэ: гэрэй һуури татахагүй, гэр байра заһабарилхагүй, зөөлгэхэгүй.

Энэ үдэр «морин үхэхэ, эмээл эбдэрхэ» ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу, бэшэ зүгүүд руу һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – аза талаанда.

Апрелиин 6, гарагай 7, буряад-монгол литээр 27

27-до айраг тараг бэрихэ, наһа барагшын үйлэ хэрэгүүдтэ һайн. Анда нүхэд болохогүй.

10:36 болотор шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, зүүбшэ гоёолто зүүхэдэ, хатар наада эмхид­хэхэдэ, хурим түрэ үнгэргэхэдэ, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, гэр бүлэ шэнээр байгуулхада урагшатай. Энэ сагһаа хойшо һанаһанаа бүтээхэдэ, гэр байшан барихада, газар худал­дажа абахада, ажал хэрэгүүдээ согсолходо һайн.

Амгалан тайбанай, ургаса таряанай даллага абахада; бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

«Бэриин» үүдэн нээгдэнэ: бэриин хэрэгүүдые бүтээхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бэшэ тээшэ зүглэхэдэ һайн.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туу­лай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада –жаргалда.

Апрелиин 7, гарагай 1, буряад-монгол литээр 29 (28 забһарлаба)

29-дэ бэриин, наһа барагшын үйлэнүүдые бүтээхые, адуу мал худалдахые, абахые тэб­шэхэ.

07:00 болотор шухала хэрэгүүдые, илангаяа эмнэлгэ эхилхэгүй. Энэ сагһаа хойшо худалдаа наймаа, олзын хэрэг ябу­улхада, хүрэнгэ шэглүүлхэдэ, урьһалхада, үрэһэ тарихада, арьбажуулгын хэрэгүүдые бүтээхэдэ һайн.

Энэ үдэр амгалан тайбанай, эдеэ унда­най, баялигай, адуу малай хэшэг даллага абахада һайн.

«Үхэлэй» үүдэн нээгдэнэ: наһа барагшые хүдөөлхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, баруун зүг руу муу; бэшэ зүгүүд руу гэмгүй.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн гараг.

Үһэеэ абхуулхада – һүнэһэн зайлаха.

Фото: Анна Огородник